Vill du skydda din skog?

Vill du få ersättning för att bevara din gamla skog? Nu blir det lättare för dig som markägare att ta initiativ till formellt skydd av dina skogsområden med höga naturvärden.
Barrskog

Du som skogsägare kan nu välja ut och föreslå områden i din skog med höga naturvärden som du vill skydda. Din kännedom om din skog och dess värden är ett värdefullt komplement till Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens kunskap.  Innan du gör en intresseanmälan behöver du ta ställning till om din skog har höga naturvärden och vilken skyddsform som är lämplig för din mark.

Exempel på kännetecken för skogar med höga naturvärden

  • Många gamla träd, storvuxna gammelträd eller klena, senvuxna träd.
  • Stor variation i trädslag, liksom i ålder och storlek på träden. Luckor och gläntor i skogen som släpper ned ljus.
  • Döda eller döende träd som står eller ligger.
  • Murkna och murknande träd, både stående och liggande.
  • Träd med håligheter.
  • Spår av brand.
  • Områden där det stått skog eller träd under lång, obruten tid.
  • Inslag av asp, sälg och ädellöv i skogsområden med andra trädslag.
  • Skog med spår av människan, exempelvis hamlade träd eller spår av skogsbete.
  • Trädbärande hagmarker med stora, gamla, träd. 

Skyddsformer

Det finns tre formella skyddsformer för skog med höga naturvärden: naturvårdsavtal, biotopskyddsområde och naturreservat. De tre skyddsformerna skiljer sig åt, bland annat vad gäller storlek, ersättningsnivå och varaktighet. Biotopskyddsområden hanteras av Skogsstyrelsen och kan vara lämpligt för områden upp till 20 ha. För större områden är naturreservat en lämpligare skyddsform som hanteras av Länsstyrelsen. Naturvårdsavtal hanteras av båda myndigheterna och där spelar områdets storlek mindre roll.

Steg på vägen

Grundkravet för naturvårdsavtal, biotopskyddsområde och naturreservat är att området, helt eller delvis, är en värdekärna. En värdekärna är ett område med höga naturvärden som bedöms ha extra stor betydelse för växter och djur. Skogen där har ofta en eller flera av de egenskaper som beskrivs ovan. De värdekärnor som länsstyrelsen och Skogsstyrelsen känner till är klassade som antingen nyckelbiotoper eller objekt med naturvärden. Långt ifrån alla värdekärnor är dock kända och dokumenterade av oss. Har du en grön skogsbruksplan finns det kanske en värdekärna bland några av dina NO- eller NS-områden?

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har en strategi för formellt skydd av skog som innebär att de värdekärnor som har högst naturvärde skyddas i första hand, samt de värdekärnor som genom sin storlek och belägenhet i landskapet har goda förutsättningar att bibehålla sina naturvärden.

Mer information och blankett för intresseanmälan finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller funderingar!