Tillstånd, dispenser och samråd

Länsstyrelsen har till uppgift att ta tillvara allmänna intressen när det gäller olika verksamheter som kan påverka vår miljö. Till de allmänna intressena hör bland annat naturvård, allemansrätt och kulturmiljö. I miljöbalken finns bestämmelser om vilka verksamheter och åtgärder som kräver tillstånd eller dispens från länsstyrelsen eller kommunen. För vissa andra verksamheter räcker det med ett samråd med länsstyrelsen.

Den som ska utföra arbeten som på något sätt kan påverka naturmiljön har en skyldighet att anmäla detta till rätt myndighet, vilket ofta är länsstyrelsen. Miljöbalken reglerar i olika kapitel vad som gäller för olika verksamheter. Det är inte ovanligt att en verksamhet regleras av flera olika kapitel. Exempelvis kan en nedgrävning av en elkabel kräva ett samråd enligt 12 kap. 6 §, men också en dispens från biotopskyddet enligt 7 kap. 11 §. Det är i första hand den som ska utföra verksamheten som ska avgöra vilka tillstånd som ska sökas, men vi hjälper gärna till om det råder några tveksamheter.

 

När krävs dispens eller tillstånd?

 

Om arbetet sker i ett skyddat område kan man behöva söka dispens eller tillstånd. Om arbetet påverkar en skyddad djur- eller växtart kan en artskyddsdispens behövas. På sidorna nedan får du reda på vad som gäller.

Allmänna hänsynsregler

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet ska följa miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Dessa återfinns i 2 kap. miljöbalken. Syftet med reglerna är att förebygga negativa effekter och att miljöhänsynen i olika sammanhang ska öka.

Bevisbördsregeln

Man ska kunna visa att verksamheten kan bedrivas eller själva åtgärden vidtas på ett miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till hänsynsreglerna.

Kunskapskravet

Man ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa eller miljön mot skada eller olägenhet. Om erforderlig kunskap inte finns dokumenterad kan det innebära att egna utredningar och undersökningar måste genomföras. Med rätt kunskap kan skador och olägenheter oftast undvikas.

Försiktighetsprincipen

Redan risken för störningar på människors hälsa eller miljön är tillräcklig för att skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått ska vidtas. Därför ställs det krav på att alla som bedriver en verksamhet ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att undvika sådan olägenhet eller skada. Denna grundläggande hänsynsregel avser inte bara miljöstörningar som exempelvis utsläpp och buller utan även utarmande av värdefulla natur- och kulturmiljöer eller misshushållning med naturresurser, energi eller material.

Förorenaren betalar

Det är alltid den som orsakar eller riskerar att orsaka en miljöstörning som ska bekosta de åtgärder som behöver vidtas för att avhjälpa en störning eller för att de allmänna hänsynsreglerna ska uppfyllas.

Bästa möjliga teknik

För yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas för att förebygga skador på miljön. Med detta avses både den använda teknologin och det sätt på vilket en anläggning konstrueras, underhålls, drivs samt hur den avvecklas. Tekniken måste från teknisk och ekonomisk synpunkt vara industriellt möjlig att använda inom branschen. Den ska finnas tillgänglig och inte bara förekomma på experimentstadiet, men behöver inte finnas i Sverige. Kostnaden får dock inte vara oskälig i förhållande till miljövinsten.

Lokaliseringsprincipen

Val av plats har stor betydelse för vilka miljöeffekter som uppkommer i samband med att en verksamhet bedrivs. Platsen för en verksamhet ska vara lämplig med hänsyn till miljöbalkens mål (1 kap. 1 §) och dess hushållningsbestämmelser (3 och 4 kap.). Platsen ska också väljas så att verksamheten kan bedrivas med minsta intrång för människors hälsa och miljön. Lokaliseringsregeln gäller givetvis vid ny verksamhet men även vid utvidgningar och omprövningar av befintliga tillstånd.

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna

Den som bedriver en verksamhet ska använda råvaror och energi så effektivt som möjligt, och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Vid bedömning ska nyproducerat respektive återvunnet materials totala miljöpåverkan vägas mot varandra i ett vaggan-till-graven-perspektiv. I första hand ska förnyelsebara energikällor användas.

Produktvalsprincipen

Man ska undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter som kan innebära risk för människors hälsa eller miljön om de kan ersättas med andra produkter som är mindre skadliga.

 Vissa ärenden är avgiftsbelagda

Länsstyrelsen är skyldig att ta ut vissa ansökningsavgifter. Detta framgår av bestämmelserna i 27 kap. 1 § miljöbalken och i förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:940). Avgiften regleras av avgiftsförordningen och ska betalas oavsett om dispens medges eller inte.