Riksintressen för kulturmiljön, naturvården och friluftslivet

Flera olika samhällsområden har möjlighet att utse Riksintressen. Kriteriet för riksintressena är att de har särskild betydelse för sitt samhällsområde och ska skyddas från påtaglig skada. 

Områden med betydande nationella värden för naturvård, kulturmiljövård respektive friluftsliv ska klassas som riksintressen enligt miljöbalken. Områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller för friluftsliv skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Naturvårdsverket avgör vilka områden som är av riksintresse för naturvård respektive friluftsliv och Riksantikvarieämbetet är ansvarig när det gäller kulturmiljövårdens riksintressen.

Här hittar du en karttjänst där du kan söka bland Kalmar läns riksintressen och finna fakta om dem.

Jutskär

Områdena brukar även betecknas riksobjekt. De kan vara skyddade som naturreservat eller nationalpark, enligt miljöbalken, men de flesta är det inte.

I länet finns 101 områden av riksintresse för naturvården, varav 26 på Öland, 13 riksintressen för friluftslivet, varav 6 på Öland, samt 98 riksintressen för kulturmiljövården varav 34 ligger på Öland. Naturvårdens riksintressen på Öland omfattar 117 500 hektar (varav 53 500 hektar är vatten), friluftslivets riksintressen 23 700 hektar och kulturminnesvårdens 44 000 hektar (oktober 2001)

Länsövergripande genomgångar har gjorts vid två tillfällen, 1976 respektive 1989. En tredje översyn har genomförts och avslutades 2000 men avsåg endast naturvårdens riksintressen.

Översyn av riksintressen
Länsstyrelsen arbetar med att se över områdena av riksintresse för kulturmiljövården genom att uppdatera kunskapen om områdena samt eventuellt föreslå förändringar av befintliga eller föreslå nya riksintressen.

Under 2013 genomförde Länsstyrelsen en översyn även av friluftslivets riksintressen efter riktlinjer framtagna av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Naturvårdsverket avser att under 2014 ta beslut om de nya anspråken.