Ramsarområden

Skyddet av våtmarker är en viktig del av naturvårdsarbetet, numera finns ett internationellt samarbete, en gemensam konvention kallad Ramsar (www.ramsar.org). Den har som mål att bevara de speciella biologiska värden som finns i grunda vegetationsrika områden och lära ut att vi människor ska hushålla med de resurser.
Logga Ramsar

Sjösänkningar och utdikningar har under lång tid minskat våtmarkerna i världen. Till att börja med koncentrerades skyddet till fågelområden. Idag är synsättet betydligt vidare. Våtmarkerna och de grunda vattnens roll för fiskfauna och insektsfauna finns med som kriterier.

Ramsarkonventionen har fått namn efter den iranska staden Ramsar där konventionen kom till stånd 1971. Sverige undertecknade konventionen 1974 och idag har 136 länder anslutit sig. 

Sverige har 51 områden på Ramsar-listan. Sammanlagt upptar de en yta av 5 152 kvadratkilometer. I Kalmar län hittar vi Ottenby, Ölands ostkust (tre delområden) och Emån (nedre kvillområdena).