Knisa mosse

Knisa mosse
Knisa mosse är en av Ölands få våtmarker som klarade sig undan de utdikningar som tog fart på Öland i slutet av 1800-talet. Ölänningarna försökte då odla upp all mark för att försörja sin växande befolkning.

Historik

Sedan våtmarken fredades för över 60 sedan växte området igen under flera decennier och hade på 1960-talet förlorat mycket av sina höga naturvärden. Men under 1990-talet inleddes ett naturvårdsarbete med röjningar och bete som håller markerna öppna. Detta rika våtmarksområde har troligen utnyttjats av människor och deras djur sedan bronsåldern.

Många naturtyper

Myren omfattar flera olika naturtyper. Växelspelet mellan öppet vatten, strandängar, kärr och torrare marker har – sedan markerna åter börjat betas – bäddat för stor biologisk rikedom. Knisa mosse är bland annat känd för sina bestånd av ag – en högvuxen gräsväxt.

Vått och torrt

Området är viktig häckningsplats för ängshök. Strandängar och kärr är utmärkta växtplatser för en rad orkidéer. Här växer exempelvis honungsblomstret, ängsnycklar och kärrknipprot. Klöverärten är typisk för strandängarna medan krutbrännaren trivs på torrängarna. I de vätar (grunda vattensamlingar på kalkstenshällar) som torkar ut på sommaren lever kalkkrassing och dvärgkämpar. Bland de insekter i området kan nämnas liten blåvinge och bland spindlarna den sällsynta klotspindeln Robertus insignis.

Översikt

Get Microsoft Silverlight

Har du frågor om naturreservat, nationalparker eller djurskyddsområden?

Här hittar du oss som jobbar med förvaltning av skyddad natur

 Fakta

Kommun:

Borgholm

Areal:

150 hektar

Läge:

400 meter V Knisa by, cirka 30 km SSV Löttorp. Närmaste busshållplats finns vid väg 136.

Förvaltare:

Länsstyrelsen Kalmar län

Bra att veta:

Observera att delar av reservatet har beträdnadsförbud mellan 1/4 - 15/8. Platsen har varit intressant för människor under många hundra år. I västra och sydöstra delen finns gravar från järnåldern. Tack vare att författaren och fotografen Bengt Berg ingrep fridlystes myren 1931. I sin bok Sällsynta fåglar hade han uppmärksammat det rika fågellivet i myren. Där häckade bland annat svarttärna, rödspov och svarthakedopping.

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer