Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att bevara de arter och värdefulla naturtyper som är av gemensamt intresse för alla EU-länder. Ett övergripande mål är att hejda utrotningen av djur och växter och förhindra att deras livsmiljöer förstörs.
Alsterån

Information om Natura 2000-objekten i länet 

Kartor över Natura 2000-områden finns att nå via Länsstyrelsens WebbGIS eller via Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur.

Europeiskt nätverk

Bildandet av Natura 2000 är en av EU:s viktigaste åtgärder för att bevara biologisk mångfald. Det ska bidra till att nå målen i konventionen om biologisk mångfald.

Natura 2000 bygger på EU:s habitatdirektiv samt fågeldirektiv. EG-direktiven är en form av EU-lagar som medlemsstaterna är skyldiga att tillämpa på nationell nivå. Direktiven slår fast vissa gemensamma mål, men ger varje land rätt att välja hur målen ska uppnås. Sverige och övriga EU-länder skall föreslå områden med berörda naturtyper och arter som nämns i habitatdirektivet. Dessa områden bildar tillsammans med de områden som utpekas enligt fågeldirektivet nätverket Natura 2000.

Nätverket innehåller över fyratusen värdefulla naturområden bara i Sverige och mångdubbelt fler inom hela EU. Sverige och övriga medlemsländer måste se till att nödvändiga bevarandeåtgärder finns på plats i områdena så att de naturtyper och arter som finns i områdena upprätthålls i vad som kallas "gynnsam bevarandestatus". Detta innebär förenklat att "ängen ska förbli äng" och att "naturskogen ska fortsätta att vara naturskog" och att arterna ska fortleva i livskraftiga bestånd.

I Sverige är merparten av områdena (dock långt ifrån alla) på ett eller annat sätt skyddade med stöd av miljöbalken. Många andra områden omfattas av olika former av naturvårdsavtal som tecknats mellan markägare/brukare och staten.

I Natura 2000-områden finns möjlighet att driva projekt med ekonomiskt bidrag från EU:s naturvårdsfond, den så kallade LIFE-fonden.

Utpekade naturtyper
Av de totalt över 170 naturtyper som nämns i habitatdirektivet, förekommer cirka 90 i Sverige. Bland dessa finns flera typer av sjöar, vattendrag, våtmarker, artrika gräsmarker och skogsbiotoper. När det gäller skogstyper finns den för Sverige mycket viktiga "västliga taigan" med, det vill säga naturskog med gran och tall eller vanliga lövträd såsom björk och asp. Andra viktiga trädbärande marker i länet är olika ädellövskogar och ekhagar. Vissa naturtyper har en mer geologisk prägel, däribland rasbranter och klippvegetation.

Ängshöken är en av fågeldirektivets arter som häckar i vårt län. Foto: Mats Wallin
Utpekade arter
Habitatdirektivet nämner totalt 690 skyddsvärda arter, varav 103 förekommer i Sverige, exempelvis grå- och knubbsäl, utter, lax, stensimpa, läderbagge, ekoxe, alvarmalört, guckusko och grön sköldmossa. Av de 185 fågelarter som nämns i fågeldirektivet kan ungefär 63 anses uppträda regelbundet i Sverige.

Aktuellt om Natura 2000

2016-12-16
Regeringen beslutar om Natura 2000-områden för skydd av tumlare. Ett av områdena är vattnen runt Hoburgs bank och Midsjöbankarna söder om Öland och Gotland, som är de viktigaste för Östersjöns population av tumlare.

Länsstyrelsen har uppdaterat bevarandeplanerna för huvuddelen av länets Natura 2000-områden. Målen för områdena har omformulerats efter nya nationella riktlinjer. Finns anledning har även övriga uppgifter justerats.

Läs mer här.

Kontakta oss

Allmänna Natura 2000-frågor
Tomas Järnetun
Telefon: 010-223 85 28

Bevarandeplaner
Daniel Hasselbratt
Telefon: 010-223 83 48
Michael Tholin
Telefon: 010-223 85 68

Natura 2000-tillstånd
(prövning & tillsyn)
Kicki Ringdahl
Telefon: 010-2238591
Sofia Herbertsson
Telefon: 010-2238598

För skötselrelaterade frågor
Naturreservatsförvaltningen