Fridlysta arter

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad - man får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. I många fall får man inte heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon. En art kan vara fridlyst i hela Sverige eller i delar av landet, beroende på om det är Naturvårdsverket eller länsstyrelsen som fattat beslutet.
foto på johannesnycklar

Fridlysning av arter regleras i §§ 4–9 i artskyddsförordningen (2007:845). Själva fridlysningen är uppdelad på några olika nivåer och är inte helt lätt att sammanfatta. Artskyddsförordningen gäller inte jakt och fiske, utan vissa arter omfattas av jakt- eller fiskelagstiftning (se jaktlagen 1987:259, jaktförordningen 1987:905 och förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen). 

I Sverige finns 300 fridlysta växter och djur, däribland samtliga orkidéer samt alla grod- och kräldjur och fladdermöss. 

Nedan görs ett försök att sammanställa vilka arter som på något sätt omfattas av fridlysning. Det kan ha smugit sig in fel och för en fullständig och garanterat korrekt lista hänvisas till artskyddsförordningens bilaga 1 och 2.

Fridlysta djur

Till att börja med är det för alla vilda fåglar och ett antal levande djurarter som listas nedan förbjudet att:

1. avsiktligt fånga eller döda djur,

2. avsiktligt stöa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder,

3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och

4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser

Avsiktligt betyder i detta sammanhang att den som gör något förstår vilken konsekvensen kan bli och ändå genomför handlingen. Det vill säga att man till exempel är medveten om att ett djur förmodligen kommer att störas, även om syftet inte var att störa. Ett exempel är när en markägare avverkar skog i närheten av ett havsörnsbo under tidig vår eller försommar, trots att man vet att det är bebott. Åtgärden är alltså olaglig även om syftet var något annat.

Följande arter berörs av denna paragraf i Kalmar län:

samtliga vilda fåglar ´
samtliga fladdermöss
hasselmus
varg
utter
lo
tumlare
övriga arter valar
sandödla
hasselsnok
större vattensalamander
åkergroda
långbensgroda
grönfläckig padda
större ekbock
bredkantad dykare
bred paljettdykare
läderbagge
svartfläckig blåvinge
apollofjäril
grön mosaiktrollslända
pudrad kärrtrollslända
bred kärrtrollslända
citronfläckad kärrtrollslända
tjockskalig målarmussla

Dessutom får man inte döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in vissa djur, och man får inte heller ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.

De arter som är fridlysta på detta sätt (gäller i hela landet om inget annat anges, endast arter som påträffats i Kalmar län är med):

huggorm (Vipera berus)
kopparödla (Anguis fragilis)
skogsödla (Lacerta vivipara)
snok (Natrix natrix)
mindre vattensalamander (Triturus vulgaris)
vanlig groda (Rana temporaria)
vanlig padda (Bufo bufo)
ätlig groda (Rana esculenta)  

ekfjällknäppare (Lacon querceus)
ekhjärtknäppare (Cardiophorus gramineus)
ekoxe (Lucanus cervus)
eksavknäppare (Brachygonus dubius)
skimlig fjällknäppare (Lacon lepidopterus)
väddnätfjäril (Euphydryas aurinia)

Undantag för huggorm

Det är tillåtet att fånga in och flytta huggorm när den påträffas på tomtmark. Om det inte är möjligt att infånga djuret och någon annan lämplig lösning inte finns får djuret dödas.  

Undantag för studier av kräldjur och groddjur

Ägg (rom) och larver (yngel) från vissa arter får insamlas i begränsad omfattning och för studier av utvecklingen, men inte för kommersiella ändamål. Djuren ska snarast släppas tillbaka på samma plats där de insamlades. Förbudet gäller inte heller tillfälligt infångande för studier. Djuren får dock inte flyttas från platsen och skall snarast släppas tillbaka där de infångades. Detta gäller: kopparödla, mindre vattensalamander, skogsödla, vanlig groda, vanlig padda och åkergroda.  

Undantag för viss insamling av ryggradslösa djur

Insamling av beläggexemplar får ske för vissa arter, om det inte finns något annat tillfredsställande alternativ och den berörda populationen inte påverkas negativt. Den som samlat in någon av dessa arter ska redovisa detta till Länsstyrelsen och det finns ytterligare villkor som måste uppfyllas. Arter som omfattas av undantaget är bredbrämad dykare, bred kärrtrollslända, bred paljettdykare, brun gräsfjäril, citronfläckad kärrtrollslända, grön mosaiktrollslända och pudrad kärrtrollslända.

foto på apollofjäril

Fridlysta växter     

För några få fridlysta växter gäller att man inte får gräva upp dem, men att man får plocka eller samla in dem så länge det inte är för försäljning eller andra kommersiella ändamål

Det gäller i Kalmar län:

alla arter av lumrar (familjen Lycopodiaceae)
alla vitmossor av släktet Sphagnum
renlavar av släktet Cladina
blåmossa Leucobryum glaucum
slåttergubbe Arnica montana
gullviva Primula veris
blåsippa Hepatica nobilis
liljekonvalj Convallaria majalis, gäller på Öland samt i Kronobergs, Stockholms och Södermanlands län.  

I övriga landet gäller det också gulsippa (Södermanlands och Västra Götalands län), smörboll (Jönköpings, Kronobergs, Värmlands och Västra Götalands län), storrams (Värmlands län), och tibast (Värmlands och Västra Götalands län).  

För de flesta fridlysta växter gäller dock att de inte får plockas, grävas upp eller på annat sätt ta bort eller skadas. Det innebär att man inte ens får ta bort eller skada frön eller andra delar.

Dessa växter är fridlysta i Kalmar län (gäller i hela landet om inget annat anges):  

Orkidéer (samtliga arter)
backsippa (Anemone pulsatilla ssp. pulsatilla)
buskvicker (Vicia dumetorum)
cypresslummer (Lycopodium complanatum ssp. chamaecyparissus)
drakblomma (Dracocephalum ruyschiana)
dvärgjohannesört (Hypericum humifusum)
flockarun (Centaurium erythraea var. erythraea)
fältnarv (Sagina ciliata)
grenigt kungsljus (Verbascum lychnitis)
gulkronill (Hippocrepis emerus)
hedblomster (Helichrysum arenarium)
hedjohannesört (Hypericum pulchrum)
humlesuga (Stachys officinalis)
huvudarun (Centaurium erythraea var. capitatum)
höstlåsbräken (Botrychium multifidum)
kalkdån (Galeopsis angustifolia)
kalvnos (Misopates orontium)
kattmynta (Nepeta cataria)
klipplök (Allium lineare)
klotullört (Filago vulgaris)
knippnejlika (Dianthus armeria)
knölvial (Lathyrus tuberosus)
kransborre (Marrubium vulgare)
krypfloka (Apium inundatum)
luddvårlök (Gagea villosa)
martorn (Eryngium maritimum)
mistel (Viscum album)
mosippa (Anemone vernalis)
mångfingerört (Potentilla multifida)
nålkörvel (Scandix pecten-veneris)
näbbtrampört (Polygonum oxyspermum)
raggarv (Cerastium brachypetalum)
rutlåsbräken (Botrychium matricariifolium)
röllikesnyltrot (Orobanche purpurea)
sandlusern (Medicago minima)
silverviol (Viola alba)
smalbladig lungört (Pulmonaria angustifolia)
smörboll (Trollius europaeus) är fridlyst i Blekinge län och på Öland.
spetsfingerört (Schistophyllum bifurcum)
spjutsporre (Kickxia elatine)
stor sandlilja (Anthericum liliago)
storviol (Viola elatior)
strimfibbla (Leontodon saxatilis)
styvnate (Potamogeton rutilus)
timjansnyltrot (Orobanche alba)
tovsippa (Anemone sylvestris) är fridlyst på Öland
våradonis (Adonis vernalis)
vårvial (Lathyrus sphaericus)
ängslosta (Bromus racemosus)
ängssalvia (Salvia pratensis)
ölandskungsljus (Verbascum densiflorum)  

Mossor:
barkkvastmossa (Dicranum viride)
grön sköldmossa (Buxbaumia viridis)
hårklomossa (Dichelyma capillaceum)  

Lavar:
varglav (Letharia vulpina)
ärrlav (Sticta sylvatica)  

Svampar:
igelkottstaggsvamp (Hericium erinaceus)
saffransticka (Aurantioporus croceus)

Undantag för viss insamling av växter

Insamling av beläggexemplar får ske för vissa arter, om det inte finns något annat tillfredsställande alternativ och den berörda populationen inte påverkas negativt. Den som samlat in någon av dessa arter ska redovisa detta till Länsstyrelsen och det finns ytterligare villkor som måste uppfyllas. Arter som omfattas av undantaget är enstaka exemplar av norskoxel, skogsrör, styvnate, grön sköldmossa, hårklomossa, käppkrokmossa, långskaftad svanmossa, nordisk klipptuss och pyramidmossa. 

 

Ladda ner dokument om fridlysta arter i Kalmar län (pdf)