Biotopskydd

Ett mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda, får förklaras som biotopskyddsområde.
Lindröse

Sedan 1994 omfattas mindre mark- eller vattenområden (biotoper), som utgör livsmiljö för utrotningshotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda, av det så kallade biotopskyddet. Alléer, pilevallar, stenmurar, åkerholmar, småvatten, odlingsrösen och källor med omgivande våtmarker i jordbruksmark, är generellt skyddade. Flertalet av dessa miljöer är ett resultat av bondens arbete med att göra odlingsmarken mera produktiv. Alléerna i landskapet anlades av andra skäl, främst estetiska även om hamling förekom. Till det kommer andra miljöer i odlingsmarken som våtmarker och småvatten. Tidigare hade dessa landskapselement en klar funktion i gårdens produktion. Slåtter skedde ofta på åkerholmar, längs murar och diken och i våtmarkerna. I dag kan de kvarvarande landskapselementen ibland ses som odlingshinder. Kraven på större sammanhängande åkerytor har resulterat i att många småbiotoper tagits bort, med negativa effekter på den biologiska mångfalden som följd.

Småbiotoperna i odlingslandskapet har höga natur- och kulturvärden genom den variation de skapar. De utgör ofta restbiotoper i landskapet, livsmiljöer och reträttplatser för flera av jordbrukslandskapets växt- och djurarter. Flera av dessa arter var tidigare betydligt vanligare men genom jordbrukets rationalisering och andra exploateringar har förekomsten av sådana livsmiljöer i odlingslandskapet minskat starkt. Detta har fått till följd att många av odlingslandskapets arter är trängda och i flera fall hotade.

Utöver de generellt skyddade biotoperna finns ytterligare ett antal biotoper tex rik- och kalkkärr i jordbruksmark, naturliga ängar och naturbetesmarker där skyddet gäller först efter att länsstyrelsen har beslutat om avgränsning av biotopen. I skogsmark är brandfält, ravinskogar och äldre naturskogsartade exempel där Skogsstyrelsen har ansvaret att avgränsa biotopen. Länsstyrelsen har inte beslutat om några sådana särskilda biotopskyddsområden i länet.

 Lagstiftning

  • 7 kap 11 § miljöbalken
  • 5-8 §§ förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.