Strandskydd

Bakgrund och syfte
Strandskydd är enligt miljöbalken ett områdesskydd som syftar till att trygga allmänhetens tillgång till strandområden samt värna strandmiljöns livsmiljöer för växt- och djurliv.

Strandskyddet och allemansrätten är närmast unikt för Sverige, skyddet av stränderna är en värdefull naturtillgång med omfattande biologisk mångfald och en källa till naturupplevelser.

Loftahammar

Nytt beslut om strandskydd i Västerviks kommun

Länsstyrelsen har fattat nytt beslut om utvidgat strandskydd i Västerviks kommun 2017-06-02, se länk till höger.

Nya strandskyddsregler 1 september 2014

Små sjöar och vattendrag
De nya reglerna träder i kraft den 1 september 2014 och innebär att länsstyrelserna får möjlighet att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag, om det område som upphävandet avser har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.

Syftet bakom regeländringen är att öka förståelsen och acceptansen för strandskyddet och samtidigt förbättra möjligheterna till bebyggelse och andra åtgärder vid små sjöar och vattendrag. Med små sjöar menar man sjöar som är omkring en hektar eller mindre och med små vattendrag menar man sådana som är omkring två meter breda eller smalare. Vad som mera exakt ska anses vara små sjöar och vattendrag kommer att avgöras genom bedömningar i det enskilda fallet och ytterst av rättspraxis.

Länsstyrelsens prövning av om och i vilken utsträckning ett upphävande kan komma i fråga kan göras såväl på eget initiativ från länsstyrelsen som på begäran av en extern sökande. Eftersom små sjöar och vattendrag ofta kan utgöra viktiga livsmiljöer för djur och växter, ska länsstyrelsen ändå i varje enskilt fall noggrant utreda om förutsättningarna för ett upphävande är uppfyllda (prop. 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag).

 

Var gäller strandskydd
Strandskydd om 100 meter gäller vid kusten samt alla insjöar och vattendrag oavsett storlek. Länsstyrelsen får i det enskilda fallet utöka strandskyddet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Se även regeländring ovan.

I Kalmar län har vissa sjöar utökat strandskydd till 200 meter. På Öland och längs fastlandskusten varierar strandskyddet mellan 100 och 300 meter från strandlinjen. 

Strandskyddsregler från och med den 1 juli 2009

 • Reglerna innebär bl a att kommunerna har fått huvudansvaret för att pröva frågor om upphävande av och dispens från strandskyddet. Kommunerna har även huvudansvaret för tillsynen inom strandskyddsområdena.
 • Länsstyrelsen prövar ärenden inom strandområden som är statligt skyddade till exempel naturreservat, Natura 2000-område och områden som omfattas av landskapsbildsskydd och biotopskydd.
 • Länsstyrelsen ska granska kommunala dispenser 
 • Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddsintresset vid kommunal planläggning. 
 • Strandskyddet stärks i områden som redan är hårt exploaterade genom tydligare och skärpta regler.  De särskilda skäl som krävs för att få en dispens eller upphäva strandskyddet uttrycks i lagtexten.
 • Det ska finnas en zon som möjliggör fri passage närmast vattnet.
 • Även friluftsorganisationer får rätt att överklaga ett beslut om dispens eller upphävande av strandskydd.
 • Kommunerna får i stora delar av Sverige möjlighet att peka ut områden i översiktsplanen som är lämpliga för landsbygdsutveckling (LIS), se karta. Inom landsbygds-utvecklingsområden tillkommer ytterligare särskilda skäl för att få dispens.

Inom ett strandskyddsområde får inte

 1. nya byggnader uppföras,
 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
 3. grävningsarbeten eller andra förberedelser utförs för byggnader, anläggningar eller anordningar som aves i 1 och 2 eller
 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter.   

När kan undantag (dispens) från strandskyddsbestämmelserna ges?
Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens ska kunna ges från någon av de åtgärder som är förbjudna i strandskyddsområde

 1. Det ska finnas så kallade särskilda skäl.
 2. Syftet med strandskyddet får inte påverkas, det vill säga djur- och växtlivet får inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden får inte försämras.   

 

Särskilda skäl enligt miljöbalken 7 kap 18 c §;
1. Dispensen avser ett område som redan har tagits i anspråk
    på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
    strandskyddets syften.  
2. Dispensen avser ett område som genom en väg, järnväg,
    bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
    avskilt från området närmast strandlinjen. 
3. Dispensen avser ett område som behövs för en anläggning
    som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
    inte kan tillgodoses utanför området. 
4. Dispensen behövs för att utvidga en pågående verksamhet
    och utvidgningen kan inte genomföras utanför det
    strandskyddade området. 
5. Dispensen avser ett område som behöver tas i anspråk för
    att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
    tillgodoses utanför området.
6. Dispensen avser ett område som behöver tas i anspråk för
    att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

 

När kan inte dispens ges?
-   Dispens kan inte ges om det inte finns några särskilda skäl. 
-   Det finns särskilda skäl, men syftet med strandskyddet
    motverkas, det vill säga djur- och växtlivet påverkas på ett
    oacceptabelt sätt eller allmänhetens tillgång till 
    strandområden försämras på kort eller lång sikt. 

 

Strandskydd och vattenverksamhet
Avser en ansökan om strandskyddsdispens också, en enligt 11 kap. miljöbalken, tillståndspliktig vattenverksamhet prövas strandskyddsfrågan av miljödomstol eller länsstyrelsen i tillståndsärendet. I anmälningsärenden enligt 19 § förordningen om vattenverksamhet m.m. prövas strandskyddsfrågan enligt huvudregeln av kommunen. Länsstyrelsen har dock möjlighet att med stöd av 19 kap. 3 och 21 kap. 3 § miljöbalken samordna prövningen. Om länsstyrelsen finner en samordnad prövning lämplig, är kommunen skyldig att på begäran överlämna strandskyddsärendet till länsstyrelsen.  Därför bör dessa dispensansökningar, som annars skulle ha prövats av kommunen, normalt överlämnas till länsstyrelsen för prövning.

 

Bygglov och dispens är inte samma sak
Även om du har fått bygglov innebär inte det att du har fått dispens från strandskyddsreglerna. Du måste söka dispens separat. När bygglov inte är ett krav kan du ändå behöva strandskyddsdispens. Det gäller till exempel vid uppförande av en friggebod. Grundregeln är att alla ändringar inom strandskyddat område kräver dispens.