Att skydda natur

Enligt miljöbalkens portalparagraf ska värdefulla naturområden skyddas och vårdas, den biologiska mångfalden bevaras och hållbar utveckling främjas. 
Sällevadsåns dalgång

Enligt svensk lag (miljöbalken) finns ett flertal former för att skydda värdefull natur. Vanligast är naturreservat, strandskydd och fridlysning. Andra skyddsformer är nationalpark, djurskyddsområden (vanligen fågelskydd) och växtskyddsområden, naturminnen samt biotopskyddsområden. Även Natura 2000-områden och riksintressen har ett skydd, eftersom man inte får vidta åtgärder som försämrar naturvärdena i dessa.

 

Den vita stjärnan på blå bakgrund kännetecken för naturreservat, nationalparker, biotopskydd och naturminne
Djurskyddsområden markeras med gul-röda skyltar
Logotypen för Natura 2000

I Kalmar län fanns vid 2016 års utgång 208 naturreservat. Av Kalmar läns land- och vattenområden är ca 53 000 hektar skyddade som nationalpark, naturreservat eller naturvårdsområden. Av dessa är 34 000 hektar landområden. Stora delar av den skyddade arealen är, framförallt i Västerviks och Misterhults skärgård, vattenområden. Också antalsmässigt ligger de flesta skyddade områdena utmed kusten. Trots att stora vattenområden är skyddade är det sällan de marina miljöerna som motiverat skyddet. Det gör att det oftast saknas relevanta skyddsföreskrifter för vattenområdena inom reservaten.  

Av den totala landarealen på 34 000 hektar är 16 611 hektar produktiv skogsmark, det är ca 2,4 procent av länets produktiva skogsmark. Av dessa har 12 812 hektar (1,8 %) föreskrifter som ger fullgott skydd för skogen med stöd av miljöbalken.

Det internationella samarbetet har vid ett flertal tillfällen resulterat i att konventioner har antagits; det vill säga att avtal som innehåller förpliktelser gentemot andra länder undertecknats. Exempel på det är världsarvskonventionen och Ramsarkonventionen. Dessa konventioner rörande internationellt natur- och kulturmiljöskydd är viktiga redskap för att säkra jordens natur- och kulturtillgångar.

 Länk till Naturvårdsverket folder

Om du är nyfiken på hur processen att bilda ett naturreservat går till kan du läsa mer i publikationen Så bildas naturreservat.