Skyddad natur

Blommande vårärt i Norra Kvills nationalpark.

Det finns flera sätt att skydda naturen, och enligt miljöbalken kan Länsstyrelsen bland annat bilda naturreservat och fågelskyddsområden. Vi ansvarar också för att vårda och förvalta naturreservat och nationalparker.

Nationalparker har starkast skydd

En nationalpark är ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp som skyddas i sitt naturliga tillstånd. Nationalparken är den starkaste skyddsformen.

Natur- och kulturreservat har många syften

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden, och de kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Kulturreservat är en liknande skyddsform, och ett sådant kan bildas för att skydda den kulturpräglade miljön.

Natura 2000 finns i hela EU

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-länderna.

Naturen har fler skyddsformer

Andra aktuella skyddsformer är till exempel djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde, vattenskyddsområde, naturminne och biotopskyddsområde.

Skyddade områden förvaltas på olika sätt

Länsstyrelsen förvaltar de flesta av länets naturvårdsobjekt, men förvaltningen kan även skötas av kommuner, stiftelser och Skogsstyrelsen.

 Content Editor

Vi som jobbar med naturskydd

Elin Boberg
Revidering av skötselplaner
Telefon: 010-223 83 41

Patrick Isendahl
Samordnare Områdesskydd
Telefon: 010-223 85 26

Daniel Hasselbratt
revidering av bevarandeplaner Natura 2000
Telefon: 010-223 83 48

Tomas Järnetun
Natura 2000,
naturvårdsplanering,
grön infratruktur
Telefon: 010-223 85 28

Ulrika Kanstrup
Områdesskydd
Telefon: 010-223 85 69

Malin Miller
Områdesskydd
Telefon: 010-223 85 31

Michael Tholin
revidering av bevarandeplaner Natura 2000
Telefon: 010-223 85 68

Vi som jobbar på naturreservatsförvaltningen

Daniel Cluer
Telefon 010-223 85 52

Magnus Grimheden
Telefon 010-223 85 55

Anita Heimdahl
Telefon 010-223 85 56

Åsa.E.Johansson
Chef Naturskötselenheten
Telefon 010-223 85 11

Karin.L.Jakobsson
Telefon 010-223 85 85

Charlotta Larsson
Telefon 010-223 85 60

Anna.M.Lindberg
Naturinformatör
Telefon 010-223 85 61

Jakob Lohm
Fastighetsförvaltning
Telefon 010-223 85 37 

Erik Nordlind
Telefon 010-223 85 64

Jerry Svensson
Telefon 010-223 83 74

Michael Tholin
Telefon 010-223 85 68

Johan Thorsén
Telefon 010-223 85 36

Josefine Östangård
Telefon 010-223 83 78

E-post till medarbetare:
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Kartverktyg för skyddad natur

Naturvårdsverkets kartverktyg skyddad natur (öppnas i nytt fönster)

Mer information

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, utflyktsmål och sevärdheter.

Bild på boken Natur i östra Småland  Natur i Östra Småland 
 Bild på boken Natur och kultur på Öland Natur och kultur på Öland

Söktjänst för länsstyrelsens publikationer