Fossilsamling - ett urgammalt intresse

Att samla fossil är ett bra sätt att lära sig  mer om livet på jorden för länge sedan. Men samlandet är inte tillåtet var och hur som helst, det ingår inte i allemansrätten. Här kan du läsa om vilka regler som gäller.
Samling av fossil är ett problem som uppmärksammas då och då - särskilt under sommaren. Det ingår inte i allemansrätten. All sten, med eller utan fossil, tillhör markägaren. Rådet är alltså att alltid fråga markägaren om lov, särskilt om man kommer med en hel busslast av besökare. Det är även olyckligt från naturvårdssynpunkt om fossil i stor mängd flyttas från sin ursprungsplats.
Fossil

På allmän plats och i naturreservat...
Grundregeln står i brottsbalken (12 kap). Det är straffbelagt att göra skada på annans egendom. I ringa fall bedöms det som åverkan att exempelvis ta växande träd, bark, ollon, nötter, kåda, vindfälle och sten (lagen skiljer inte på sten med eller utan fossil). Det är åklagare och ytterst domstol som avgör var gränsen går för åverkan, men troligen överskrider man det straffbaras gräns när man börjar använda verktyg. Då lämnar man plockning och kommer in på knackning och då kanske man också lämnar åverkan och går in på skadegörelse - allt beroende på effekten.

Inom naturreservat är det oftast förbjudet att ta fossil. Utanför skyddade områden är det ur miljöbalkens synpunkt inte förbud att ta sten (med eller utan fossil). Men det finns ju gränser... Om man börjar ta med sig mansbördor med eller utan markägarens lov kan på sikt marken och dess naturvärden skadas, och därmed kan det krävas samråd med länsstyrelsen, enligt miljöbalken.

Det stora intresset
Fossil har fascinerat människor under lång tid. De berättar inte bara om vilka djur som fanns här för flera hundra miljoner år sedan utan även om viktiga geologiska processer och klimatförändringar, samt utnyttjas vid åldersbestämning av geologiska lager.

Intresset för att samla fossil är stort. Det är spännande att hitta ett eget bevis på liv före människans tid på jorden, och det är en rolig souvenir att få ta med sig hem. Samlandet är för många en del av naturintresset. En helt annan sak är om markägaren vill starta en kommersiell täkt. Då krävs ett täkttillstånd från länsstyrelsen. En avvägning görs mellan olika intressen, innan beslut kan fattas. Om tillstånd ges ställs krav på ordentlig återställning efter brytningstiden.

På Öland finns ett antal stenbrott med täkttillstånd. Kanske är det möjligt att få samla fossil i de kasserade stenhögar som finns inom täktområdena? På några håll slipas fina kalkstenar med fossil, som till en billig penning kan bli din. Som sagt - tala med markägaren eller täktinnehavaren så har du chansen att med gott samvete få fina fynd till din samling!