Rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som vi vill minimera de problem som de kan orsaka.
varg

Förvaltningen skyddar och begränsar

Till de stora rovdjuren hör björn, varg, lodjur, järv och kungsörn, och i länets förvaltningsplan beskrivs hur vi ska förvalta dem utifrån resultaten av årliga inventeringar. Planen innehåller antals- och utbredningsmål för varje art, och vi beslutar om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt. Vi informerar också om de stora rovdjuren som förekommer i länet.

Länsstyrelsen har ansvaret för tillsyn av jakt på stora rovdjur och ska bevaka eventuell olaga jakt. Dessutom handlägger vi viltskadeärenden som till viss del orsakas av rovdjuren.

 

Våra rovdjur i Sverige

Rovdjuren har länge varit förknippade med de norra, glest befolkade delarna av Sverige, men den bilden har förändrats. Efter århundraden av förföljelse återetablerar sig lodjur och kungsörn i södra Sverige. Vargen har etablerat sig i de mellersta delarna av Sverige men enstaka individer vandrar då och då ner i Sydsverige. Även enstaka björnar, oftast yngre hanar, gör ibland vandringar genom Götaland.

Rovdjuren är en naturlig del av den svenska naturen, men rovdjurens återkomst kan skapa vissa konflikter. En del upplever rovdjuren som konkurrenter till det jaktbara viltet. Förekomsten av rovdjur innebär även att tamdjur och bl.a. drivande jakthundar kan angripas. Hundar kan uppfattas som konkurrenter eller som bytesdjur.

Den statliga rovdjurspolitiken

Sverige har liksom många andra länder åtagit sig att bevara landets naturligt förekommande arter. Med anledning av detta har riksdagen antagit en rovdjursproposition som omfattar björn, järv, lodjur, varg och kungsörn. I rovdjurspolitiken anges mål för hur många rovdjur det ska finnas i landet och var de ska få finnas.

Målet med rovdjurspolitiken är att de fem stora rovdjursarterna långsiktigt ska finnas kvar i den svenska faunan samt att de ska kunna sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. För björn, lo och kungsörn anges miniminivåer för stammarna och för järv och varg anges etappmål.

Länsstyrelsens ansvar

  • Inventering av de stora rovdjuren
  • Ta fram regionala förvaltningsplaner
  • Arbeta för att förebygga jaktbrott
  • Försöka förebygga och ersätta skador orsakade av stora rovdjur
  • Genomföra besiktningar vid viltskador på tamdjur
  • Informera om rovdjur och viltskador för att öka toleransen för en samexistens mellan rovdjur och människa
  • Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation fattar beslut om övergripande riktlinjer för viltförvaltningen