Viltförvaltningsdelegationen

Inom varje Länsstyrelse har inrättats en viltförvaltningsdelegation, ett organ för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet.

Arbetsuppgifter

Viltförvaltningsdelegationen behandlar övergripande frågor för skötseln av älgstammen, t.ex. länsvisa planer och mål, jakttider för älg, fällavgifter, indelning av länet i älgförvaltningsområden, granskning av planer för älgförvaltningsområden, samt uppföljning av arbetet inom älgförvaltningsområdena. 

Viltförvaltningsdelegationens uppgifter enligt Svensk författningssamling 2009:1474 är att besluta om övergripande riktlinjer för:

  • Viltförvaltningen inom länet.
  • Skötsel av älgstammen och i förekommande fall för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna.
  • Licensjakt och skyddsjakt inom länet, samt bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724).

Viltförvaltningsdelegationens uppgift gällande förvaltningen av rovdjur är att pröva frågor om godkännande av:

  • det förslag till miniminivåer för förekomsten av björn, lo, varg och järv i länet som enligt  4§ första stycket förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn ska lämnas till samverkansrådet, och
  • den rovdjursförvaltningsplan för länet som ska upprättas enligt 7 § första stycket förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn. Förordning (2013:1131).

Mötesprotokoll