Vildsvinsjakt

Jakttiden för vildsvin sträcker sig från 16 april till 15 februari. Årsunge är lovlig hela året. Sugga med kultingar är dock fredad året runt.
vildsvin

Om vildsvinsjakten

Vildsvinen lever i grupper med suggor, gyltor och årsgrisar/kultingar. De leds av en äldre sugga, ledarsuggan. Hon lär sin avkomma ett funktionellt och socialt beteende. Om ledarsuggan skjuts riskeras ökade skador på jordbruksmark. Det är därför viktigt att aldrig skjuta ledarsuggan. Skjut främst årsgrisarna, så kallade brungrisar så att gyltorna inte hinner reproducera sig. Detta är ett bra sätt att begränsa tillväxten i vildsvinsstammen.

Sugga som åtföljs av smågrisar är inte etiskt korrekt att skjuta. Sugga med dragna spenar som indikerar att hon har smågrisar i ett bo är inte heller etiskt korrekt att skjuta. Övriga suggor kan skjutas.

Från varje fällt vildsvin ska prov skickas till ackrediterat laboratorium för trikinanalys. Läs mer via länkarna till höger.

Det är viktigt att varje fällt vildsvin rapporteras till www.viltdata.se/ detta för att kunna följa vildsvinspopulationerna. Vid behov av hjälp med rapporteringen, kontakta Jägareförbundet

Skyddsjakt

För att föebygga skador av vildsvin får jakträttsinnehavaren bedriva skyddsjakt året runt enligt de villkor som framgår av bilaga 4 Jaktförordningen (1987:905). Skyddsjakten innebär att regler om allmän jakttid, tillåten utrustning med mera kan behövas sättas ur spel. Länsstyrelsen kan ge tillstånd till användning av särskilda jaktmedel så som bildförstärkare/lampa, läs mer om detta under fliken "Tillstånd bildförstärkare/lampa" i vänsterspalten.

Åteljakt

Vid åteljakt är det viktigt att tänka på avstånd till andra jaktmarker, vägar, tomtgränser och jordbruksmarker. Åteln placeras inte närmare än 200 meter från andra jaktlags marker, vägar eller jordbruksmarker om inget annat är överenskommet med berörda jordbrukare och jaktlag. En felplacerad åtel eller foderplats kan annars öka skadeverkningarna i bland annat jordbruket eller trafiken. Samverkan mellan jaktlagen om åtelns placering minskar både skadeverkningarna och risken för osämja mellan alla berörda parter. En åtel innebär ett stort ansvar för anläggaren både vad gäller bemanning och skötsel. Placera gärna åtelplatserna med grannjaktlaget och kom överens om hur eventuella eftersök ska genomföras över gränserna. Använd endast naturliga foderslag såsom till exempel majs, foderärter och spannmål. Använd inte livsmedel eller sötsaker. Livsmedel som innehåller animaliskt protein är förbjudet att använda som foder till vilt (EG, nr 1069/2009 samt EG, nr 183/2005). Det innebär således att till exempel bröd och mat- rester inte får användas.

Jakt med hund

Hundar som endast jagar vildsvin får användas från 1 augusti till och med 31 januari, om inte Länsstyrelsen beslutar annat (Jaktförordningen 19 §). Hundar som även jagar älg får användas från 21 augusti, medan hundar som även jagar rådjur och hjort inte får användas förrän 1 oktober. Val av hund är mer beroende på individ än ras. Använd inte hundar som skadar friskt vilt. Samjakter med hund skapar gemenskap mellan jaktlagen och ökar jaktmöjligheterna. Släpp hundarna en och en. Detta för att förhindra att hundarna jagar tillsammans, blir övermodiga och därmed riskerar att skada vildsvinet eller själva bli skadade. Byt såt om randiga kultingar upptäcks.