Skyddsjakt

Vilda djur och fåglar kan orsaka skador på skog, jordbruk och egendom. Skador som uppkommer på grund av en jaktbar art ska i första hand förebyggas genom jakt under den allmänna jakttiden. För vissa arter finns det även möjlighet till skyddsjakt.
flygande vitkindad gås

Skador av vilt bör i första hand förebyggas genom jakt under allmän jakttid. Den allmänna jakttiden är specifik för varje art och främst anpassad till artens biologi.

För vissa arter finns det en utökad möjlighet till jakt utanför den allmänna jakttiden för att förebygga skador. Då kallar man jakten för skyddsjakt. De flesta situationer med ett relativt vanligt behov av skyddsjakt torde omfattas av bestämmelserna i jaktförordningens bilaga 4. Viss skyddsjakt kräver tillstånd från Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. 

Förutom jakt så kan skador även förebyggas på andra sätt, t ex med utestängning eller skrämsel med olika metoder.

Olika begrepp

Allmän jakt

Jakt efter vilt av olika slag är tillåten under de tider av jaktåret (allmänna jakttider) som anges i bilaga 1 till jaktförordningen.

Ofredande

Viltet får inte ofredas och inte heller förföljas annat än vid jakt. Förbudet hindrar dock inte att lämpliga åtgärder vidtas av markinnehavaren i syfte att motverka skador av vilt, om sådana skador inte kan motverkas på annat tillfredsställande sätt (5 § andra stycket jaktlagen).

Tillåten skyddsjakt

För att förebygga skador av vilt får jakträttshavare bedriva jakt under de tider och övriga villkor som anges i bilaga 4 till jaktförordningen. Viss skyddsjakt får även ske när stora rovdjur angriper tamdjur (28 § jaktförordningen).

Tillståndspliktig skyddsjakt

Om det behövs för att hindra allvarliga skador får länsstyrelsen i vissa fall ge tillstånd till jakt (23 a och 29 §§ jaktförordningen). Tillstånd avseende säl och örn meddelas dock av Naturvårdsverket.

När det skadegörande viltet generellt är fredat från jakt kan tillstånd för skyddsjakt sökas hos länsstyrelsen utan hinder av fredningen. Blankett finns att ladda ner till höger på sidan.

Som allmän förutsättning för att tillståndspliktig skyddsjakt ska få medges gäller att det inte finns någon annan lämplig lösning, och att det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Gråsäl

Naturvårdsverket beslutar årligen om skyddsjakt på gråsäl i Kalmar län. Du kan läsa om deras beslut här. Ska skyddsjakt på gråsäl bedrivas på allmänt vatten ska tillstånd för denna jakt sökas hos Länsstyrelsen enligt § 47 Jaktförordningen. Avgift tas ut för prövning av en ansökan om jakt på allmänt vatten.