Sjöfågeljakt i Kalmar län

Endast de sjöfåglar som har jakttid får jagas inom Kalmar län. Övriga är fridlysta hela året. Skyddsjakt kan vara tillåtet under vissa tider på vissa arter, men under särskilda villkor.
Gräsänder vid strandkanten.

Om tillstånd för sjöfågeljakt

Generellt tillstånd

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 12 § andra stycket jaktlagen och 47 § jaktförordningen att personer, som är folkbokförda inom Kalmar län, skall äga rätt att inom länet bedriva jakt efter sjöfågel på allmänt vatten samt på holmar, klippor och skär som inte hör till något hemman. Person som har tillstånd att bedriva jakt med stöd av generellt tillstånd skall ha rätt att ta med två jaktgäster utan krav på gästernas folkbokföringsort.

Individuellt tillstånd

Utöver sjöfågeljakt med stöd av av generellt tillstånd för dem som är folkbokförda i Kalmar län kan ansökan om ett individuellt tillstånd göras hos Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften är 1 350 kronor. Avgiften betalas samtidigt som ansökningshandlingarna lämnas till Länsstyrelsen. Avgiften kan också sättas in på Länsstyrelsens bankgirio 5050-1972.

Undantag från tillstånd

På allmänt vatten som gränsar till fastighets strand har fastighetsägaren jakträtt intill 100 m från strandlinjen (avser öar med mindre längd än 100 m).

Förbud

Länsstyrelsen erinrar om förbud mot användning av blyhagel vid all jakt på våtmarker eller vid jakt över grunda delar av öppet vatten enligt förordning (1998:944).