Kronviltsjakt

kronhjort

Jakttider

Inom registrerade kronhjortsskötselområden

Inom kronhjortsskötselområden får jakten bedrivas under tiden den 16 augusti – den 31 januari. Under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 september ska jakten efter hind och kalv ske som smyg- eller vaktjakt.

Utanför registrerade kronhjortsskötselområden

På mark utanför registrerade kronhjortsskötselområden får årskalv jagas under tiden den 16 augusti fram till 30 september och jakten får då ske enbart som smyg- eller vaktjakt. Årskalv får även jagas 1 oktober till den andra måndagen i oktober, samt 1-31 januari.

Anmälan av jaktresultat

Enligt jaktlagen (1987:259) har jägare skyldighet att anmäla resultatet av kronhjortsjakten. Inom registrerat kronhjortsskötselområde ska jakträttshavaren anmäla jaktresultatet till länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens utgång, även om inte något djur fällts. Om kronkalv fälls under allmän jakttid utanför kronhjortsskötselområde ska jakträttshavaren anmäla detta till länsstyrelsen inom två veckor efter det att djuret fällts.

Registrering av nytt kronhjortskötselområde

Registrering av nytt kronhjortskötselområde söks hos Länsstyrelsen senast den 31 januari om registreringen ska gälla för kronhjortsjakten från och med samma år. En ansökan förutsätter att ett inbördes avtal/överenskommelse finns mellan berörda markägare/jakträttshavare om flera sådana ska ingå i kronhjortsskötselområdet.

Minsta enhet för bildande av ett kronhjortsskötselområde är ett älgskötselområde enligt Regional förvaltningsplan för kronvilt i Kalmar län.

Vid beslut om bildande av kronhjortsskötselområde är det viktigt att risken för trafikolyckor samt skador på skog och gröda särskilt beaktas. Det är synnerligen viktigt att markägare som har kronhjort på sina marker får möjlighet att upprätthålla en rimlig balans mellan hjortstammen och skogens utveckling. Detta bör tydligt framgå av en skötselplan. Ett väl fungerande samråd mellan markägare och jakträttshavare är av mycket stor betydelse.

Inlämningsstruktur för kronhjortsskötselplaner

Skötselplanen skall revideras regelbundet, minst vart tredje år, samt i övrigt när anledning finns, exempelvis till följd av ändrade förutsättningar för skötseln av kronhjortsstammen. Vid regelbunden revidering skall ett exemplar av planen inges till Länsstyrelsen enligt samma inlämningsstruktur som finns för älgskötselplaner, det vill säga det datum i mitten av maj som årligen fastställs av Länsstyrelsen. Tidsplan för älgförvaltning i Kalmar län skickas årligen ut till samtliga registrerade älgjaktsområden/kronhjortskötselområden samt läggs ut på hemsidan vid start av nytt år. Om skötselområdets areal förändras med mer än 10 % bör en ny skötselplan utarbetas.