Regionalt kulturmiljöprogram

År 1981 publicerades länets regionala kulturmiljöprogram för första gången. Nästan 145 värdefulla kulturmiljöer i hela länet valdes ut och beskrevs med karta och text. Kulturmiljöprogrammet har sedan dess använts flitigt, inte minst av samhällsplanerare på Länsstyrelsen och på länets kommuner. Under 30 år har dock länets landskap genomgått en rad förändringar, ny kunskap har tagits fram i samband med olika typer av inventeringar och synen på landskapet har utvecklats. Samtidigt har informationslandskapet ändrats radikalt och såväl professionella användare som länets invånare och turister efterfrågar alltmer en digital information.

Länsstyrelsen publicerar därför hela kulturmiljöprogrammet i  digital form. Under respektive kommun presenteras länets alla kulturmiljöområden med bilder, karta och en beskrivande text.

Samtidigt har en stor del av det kunskapsunderlag som kulturmiljövården använder samlats i en gemensam kartportal som nu externa användare kan ta del av.

Juridisk status
Att ett område finns med i det regionala kulturmiljöprogrammet innebär inte att det finns ett juridiskt bindande skydd. Kulturmiljöprogrammet är enbart att betrakta som ett kunskapsunderlag med utpekade bevarandsvärda områden och övergripande riktlinjer. Kommunerna måste ta ställning till dessa miljöer och ta fram egna riktlinjer och skyddsbestämmelser.

 

Vissa områden i kulturmiljö-programmet skyddas även som riksintresse enligt miljöbalkens 3 kapitel. Följ Länsstyrelsens arbete med riksintressen!