Var med och tyck till om ditt vatten! 

Publicerad
2009-03-04
Kategori
Miljö & klimat
Ämnesområde
Vatten och vattenanvändning

Vattenmyndigheterna i Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt presenterar nu förslag till mål och kvalitetskrav för alla sjöar, vattendrag, kustvattenområden och grundvattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt respektive Västerhavets vattendistrikt. Dessutom föreslås åtgärder riktade till myndigheter och kommuner för att förbättra förhållandena i sådana vatten som inte bedöms kunna uppfylla kraven på bra vattenkvalitet till år 2015.

Ja 

Förslagen är på remiss under perioden 1 mars till 1 september. Det är fyra olika – men sammanhängande – förslag det handlar om:

  • Förslag till förvaltningsplan
  • Förslag till åtgärdsprogram
  • Förslag till miljökvalitetsnormer
  • Förslag till miljökonsekvensbeskrivning

Bakgrunden är det europeiska ramdirektivet för vatten, som beslutades år 2000. Direktivet införde krav på en ny helhetssyn på vatten och ett systematiskt arbete för att bevara och förbättra Europas sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. En hörnsten är att alla berörda – såväl myndigheter, organisationer och företag som privatpersoner – involveras i arbetet.

Under samrådstiden kommer informationsmöten att hållas på olika platser i distrikten. Kontakta din länsstyrelse eller vattenmyndighet för besked om var och när mötena kommer att äga rum.

Södra Östersjöns vattendistrikt omfattar hela eller stora delar av Skåne, Kronobergs, Blekinge, Jönköpings, Gotlands, Östergötlands och Kalmar län. Västerhavets vattendistrikt omfattar hela Hallands, Västra Götalands och Värmlands län, samt delar av Skåne, Kronobergs, Jönköpings, Örebro och Dalarnas län.

Alla dokument och mer information om mötestillfällen kan hittas på vattenmyndighetens webbplats:

 

För ytterligare information kontakta:

Södra Östersjön
Robert Dobak
Telefon: 0480-823 27
Mobil: 070-234 70 39
E-post: robert.dobak@lansstyrelsen.se

Västerhavet
Björn Sjöberg, vattenvårdsdirektör
Telefon: 031-60 55 59
Mobil: 0708-19 94 62
E-post: bjorn.sjoberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Monica Andersson, samordnare vattendirektivet
Telefon: 0470-86447
E-post: monica.andersson@lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 2009-03-13