Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Om du beställer flera av våra gratisbroschyrer vid samma tillfälle kommer vi att fakturera dig en portokostnad om din beställning väger över 2 kilo.

Din sökning gav 540 träffar
 • Integrationsstrategi Kalmar län

  Integrationsstrategin är en beskrivning av hur myndigheter och kommuner i Kalmar län ska arbeta med integration av utrikesfödda. Målet är att integrationen ska vara lösningsorienterad och präglas av ett regionalt synsätt som innebär att varje nytillkommen länsinvånare betraktas som en resurs. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Integrationsstrategi för Kalmar län (5 MB)

 • Årsredovisning 2014

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Årsredovisning 2014 (1 MB)

 • Sammanställning av stormusselinventeringar i Kalmar län1986-2013

  Förord
  För många är vattendrag en främmande och okänd plats, men det är en spännande miljö med mycket liv. Det är ett känsligt och komplext system där många arter är beroende av varandra och i synnerhet av vattnets kvalitet. Industrier, jordbruk och allmänheten påverkar alla miljön på olika sätt, genom såväl kemiska utsläpp som fysisk påverkan genom uppdämningar och vandringshinder.
  Några av ar ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Sammanställning av stormullelinventeringar i Kalmar län 1986 - 2013 (6 MB)

 • Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2014

  Årets bostadsmarknadsanalys visar att det i majoriteten av länets kommuner totalt sju stycken råder balans mellan utbud och efterfrågan på bostäder. Tre kommuner uppger att de har brist på bostäder medan två uppger att de har ett överskott. Inom kommunerna döljer sig i sin tur stora variationer. Som exempel anger sex kommuner att de har brist på bostäder i sina centralorter.

  Antalet färdigstä ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

 • Häckningsframgång hos vadare på Ölands sjömarker

  del av sammanfattningen...
  Som ett resultat av en gemensam önskan att förbättra
  situationen för vadarna på Ölands sjömarker bildades 2007 en referensgrupp med markägare och representanter från LRF:s
  kommungrupp i Mörbylånga, Länsstyrelsen i Kalmar län, Mörbylånga jaktvårdskrets, Ölands Ornitologiska Förening samt Ölands Naturskyddsförening. Ett första steg i samarbetet blev
  att initiera ett f ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Häckningsframgång hos vadare på Ölands sjömarker (746 kB)

 • Fåglar på Stora Alvaret

  Delar av Stora Alvarets fågelfauna inventerades i tio områden på Stora Alvaret under perioden april-juni 2012. De arter som inventerades var gulärla, höksångare och törnskata liksom alla
  förekommande arter av andfåglar, vadare, måsar och tärnor. Vid det första av inventeringens fyra besök i respektive område
  gjordes även en bedömning av hävden baserad på vegetationshöjd och förekomst av buskar. ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Fåglar på stora alvaret (2 MB)

 • Inventering av rödlistade fjälltaggsvampar i Kalmar län 2012-2013

  Rödlistade fjälltaggsvampar (släktet Sarcodon) har inventerats på Kalmar läns fastland. Fältarbetet är utfört under tiden augusti – september 2012 och augusti – september 2013.
  Fyra lokaler med tidigare fynd av hotade fjälltaggsvampar samt 60 potentiellt lämpliga lokaler har inventerats.
  2012 och 2013 får betecknas som ganska dåliga svampår, men trots detta gjordes flera intressanta fynd på en ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Inventering av rödlistade fjälltaggsvampar i Kalmar län 2012-2013 (13 MB)

 • Statusrapport över gaddsteklar i sydöstra Sverige

  En genomgång har gjorts över gaddstekelfaunan i Kalmar län. All tillgänglig digitaliserad information från och med enstaka 1800-talsobservationer till och med säsong 2013 har använts. Analysen visade att 561 arter av gaddsteklar har påträffats i länet. 114 (20 %) av dessa är upptagna på den nationella rödlistan och 23 av dessa är föremål för särskilt framtagna åtgärdsprogram för hotade arter. Ana ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Statusrapport över gaddsteklar i sydöstra Sverige (3 MB)

 • Vildbin och andra skyddsvärda insekter på sandmarker längs Nybroåsen

  Under säsongerna 2012 och 2013 inventerades åtta sandiga lokaler utmed Nybroåsen i Kalmar län på vildbin och andra skyddsvärda insekter. Huvudsakligen genomfördes inventeringen genom att insekter eftersöktes i fält med håvning
  och slaghåvning men också ett mindre antal fönsterfällor användes. I fokus för inventeringen låg solitära bin och andra gaddsteklar, men även andra grupper som har höga kr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  201415Nybrorapport_tillg_low (4 MB)

 • Möten i parken

  Möten i parken beskriver parkernas kulturhistoria och sociala värde för att kunna bedöma behov av bevarande,-vård-eller informationsinsatser för att parkernas kvaliteter ska tas tillvara, utvecklas och fortsätta brukas på bredast tänkbara sätt. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Möten i parken (8 MB)

 • Gaddsteklar på Öland - riktad inventering av gaddsteklar i sex naturområden

  Under säsongen 2011 genomfördes en inventering av gaddstekelfaunan på sex platser på Öland. Syftet med inventeringen var att ta fram kunskap om varje områdes gaddstekelfauna, analysera dess behov och föreslå skräddarsydda skötselåtgärder. De undersökta områdena var naturreservaten Borga hage (112 ha), Skeppersäng (79 ha), Degerrörsbacken (12 ha), Åby sandbackar (34 ha),
  N2000-området vid Gårdby ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Gaddsteklar på Öland (10 MB)

 • Inventering av skalbaggar i Blå Jungfruns Nationalpark

  Denna rapport utgörs av intryck och fynd gjorda under insektsinventeringar av ön Blå Jungfrun 2011.
  Trots att Blå Jungfrun är en av de äldre nationalparkerna i Sverige har hittills ingen koordinerad insats för att ta reda på vilka insektsarter som finns på ön genomförts. I en inventering av lavar hittades ett antal intressanta skalbaggsarter på ön och önskemål om att genomföra en insektsinvente ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Inventering av skalbaggar i Blå Jungfruns Nationalpark (8 MB)

 • Svampar i kalkrika ädellövmarker på Öland

  Under 2012–2013 har inventeringar utförts inom ramen för åtgärdsprogram för Svampar i kalkrika ädellövbärande fodermarker. De utpekade arterna i programmet är djävulssopp Boletus satanas, sötdoftande spindling Cortinarius suaveolens och blomspindling C. odoratus. Samtliga är rödlistade i Sverige och har en mycket begränsad utbredning i landet. Rapporten sammanfattar resultat, status för lokalerna ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Svampar i kalkrika ädellövmarker på Öland (33 MB)

 • Stäppfingersvamp Ramaria roellinii på Öland

  Under 2012 har inventeringar utförts inom ramen för det nationella åtgärdsprogrammet för stäppfingersvamp Ramaria roellinii på Öland. Arten var innan inventeringen känd från sammanlagt sex lokaler i Sverige; tre på Öland, två på Gotland och en i Bohuslän. Under inventeringen gjordes återfynd på en av de tidigare kända lokalerna på Öland, medan fem helt nya lokaler upptäcktes. På samtliga utom två ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Stäppfingersvamp Tamaria roellinii på Öland (11 MB)

 • Elfisken i Emån 2011 - från Em till Tingebro

  Elfiske för att följa utvecklingen av lax- och öringreproduktionen på lek- och uppväxtområden i nedre delen av Emån genomfördes i september 2011 på 7 lokaler som även fiskats tidigare år, några sedan 1993. Som regel genomfördes kvantitativa elfisken enligt standardiserad metodik och alla fångade fiskar artbestämdes, längdmättes och vägdes i art- eller åldersgrupper.

  Resultaten jämfört med tidi ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Elfisken i Emån 2011 - från Em till Tingebro (1 MB)

 • Bottenfauna 2013 - Undersökningar av nio vattendrag och fyra sjölitoraler i Kalmar län

  Årets bottenfaunaundersökning har omfattat nio lokaler i rinnande vatten och fyra lokaler i sjölitoraler. Resultatet har utvärderats enligt två av Naturvårdsverkets publikationer. En bedömning har gjorts av ekologisk status avseende surhet, påverkan av näringsämnen, allmän ekologisk kvalitet samt sammanvägd ekologisk status, enligt Naturvårdsverkets handbok 2007:4. Dessutom har bedömningar gjorts ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Bottenfauna 2013 - Undersökningar av nio vattendrag och fyra sjölitoraler i Kalmar län (10 MB)

 • Nätprovfiske 2013 - Undersökningar i sju sjöar i Kalmar län

  Inom ramen för Länsstyrelsen i Kalmar läns kalkeffektuppföljning gjordes sommaren 2013 standardiserade nätprovfisken i sju sjöar. I samtliga av de provfiskade sjöarna hittades ettåriga mörtar, och i några sjöar även årsungar. I många sjöar var dock fångsterna av dessa årskullar marginell vilket innebär att viss försurningspåverkan inte kan uteslutas, men påverkansgraden har i så fall inte varit s ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Nätprovfiske 2013 - Undersökningar i sju sjöar i Kalmar län (2 MB)

 • Elprovfiske 2013 - Undersökning av 25 lokaler i Kalmar län

  Inom ramen för Länsstyrelsen i Kalmar läns kalkeffektuppföljning och regionala miljöövervakning gjordes sommaren 2013 standardiserade elprovfisken på 25 lokaler i 18 vattendrag. En lokal hade tidigare aldrig undersökts. Fokus har legat på förekomst av öring och dess beståndsutveckling med syftet att utifrån resultatet kunna utläsa miljöpåverkan på fiskbestånd och vattendrag samt vara underlag för ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Elprovfiske 2013 - undersökning av 25 lokaler i Kalmar län (5 MB)

 • Elfisken i Emån 2012 - från Em upp till Tingebro

  Elfiske för att följa utvecklingen av lax- och öringreproduktionen på lek- och uppväxtområden i nedre delen av Emån genomfördes i september 2012 på 8 lokaler där flertalet även fiskats tidigare år, några sedan 1993. Som regel genomfördes kvantitativa elfisken enligt standardiserad metodik och alla fångade fiskar artbestämdes, längdmättes och vägdes i art- eller åldersgrupper.

  Resultaten jämför ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Elfisken i Emån 2012 - från Em upp till Tingebro (1 MB)

 • Segerstads socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört en inventering.
  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Segerstad socken (1 MB)