Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Om du beställer flera av våra gratisbroschyrer vid samma tillfälle kommer vi att fakturera dig en portokostnad om din beställning väger över 2 kilo.

Din sökning gav 412 träffar
 • Sammanställning av stormusselinventeringar i Kalmar län 1986-2013

  Rapporten är en sammanställning av stormusselinventeringar
  gjorda i Kalmar län 1986-2013. Hos flodpärlmusslor har beståndens utveckling följts från 1986 fram till 2012 i fem vattendrag i Emåns huvudavrinningsområde, som en del i uppföljningen av kalkningens effekter i länet. I fyra av fem vattendrag har man sedan inventeringens början kunnat se en
  minskning av bestånden.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Sammanställning av stormusselinventeringar i Kalmar län 1986-2013 (6 MB)

 • Fokus Landsbygd 2016

  Läs om rådgivning, kurser, och aktuella händelser i Länsstyrelsens arbete med naturvård, lantbruksfrågor, djurskydd, jakt & fiske och andra frågor med fokus på landsbygden. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Fokus Landsbygd nr 1:2016

 • Verksamhetsplan 2014

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Verksamhetsplan 2014 (554 kB)

 • Verksamhetsplan 2015

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Verksamhetsplan 2015 (804 kB)

 • Bottenfauna 2014 - Undersökning av åtta vattendrag och fem sjölitoraler i Kalmar län

  Årets bottenfaunaundersökning har omfattat åtta lokaler i rinnande vatten och fem lokaler i
  sjölitoraler. Resultatet har utvärderats enligt två av Naturvårdsverkets publikationer. En bedömning
  har gjorts av ekologisk status avseende surhet, påverkan av näringsämnen, allmän ekologisk kvalitet
  samt sammanvägd ekologisk status, enligt Naturvårdsverkets handbok 2007:4. Dessutom har
  bedömningar gj ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Bottenfauna 2014 - Undersökning av åtta vattendrag och fem sjölitoraler i Kalmar län (4 MB)

 • Nätprovfiske 2014 - Undersökning av sju sjöar i Kalmar län

  Inom ramen för länsstyrelsen i Kalmar läns kalkeffektuppföljning gjordes sommaren 2014 standardiserade nätprovfisken i sju sjöar. I sex av de sju provfiskade sjöarna hittades ettåriga mörtar, medan det i en sjö saknades flera årskullar, däribland ettåriga mörtar. I vissa av de sjöar där ettåriga mörtar kunde konstateras, var dock fångsterna marginella vilket innebär att viss försurningspåverkan i ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Nätprovfiske 2014 (6 MB)

 • Elprovfiske 2014 - Undersökning av 22 lokaler i Kalmar län

  Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning och regionala miljöövervakning gjordes hösten 2014 standardiserade elprovfisken på 22 lokaler i 14 vattendrag. Fokus har legat på förekomst av öring och dess beståndsutveckling med syftet att utifrån resultatet kunna utläsa miljöpåverkan på fiskbestånd och vattendrag.
  I flertalet fall var förutsättningarna för elfiske goda med norm ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Elprovfiske 2014 (4 MB)

 • Smedby socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- oc ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Smedby socken (4 MB)

 • Festivaler 2014 - en kartläggning

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  festivaler2014_en_kartlaggning_slutversion (2 MB)

 • Landskap att värna om - gärdesgränser och beten på södra Öland

  Sedan år 2000 är odlingslandskapet på södra Öland uppfört på UNESCO:s världsarvslista. Det öländska världsarvet är ett kulturarv inom kategorin levande kulturlandskap där lantbruket är en förutsättning för att det unika odlingslandskapet ska kunna bevaras och fortleva.

  För att fördjupa kunskapen om odlingslandskapet på södra Öland genomförde Länsstyrelsen under åren 2011-2014 en inventering av ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Landskap att värna om - Gärdesgränser och beten på södra Öland (1 MB)

 • Gräsgårds socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Gräsgårds socken (1 MB)

 • Gårdby socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Gårdby socken (1 MB)

 • Hulterstads socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Hulterstad socken (2 MB)

 • Södra Möckleby socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Södra Möckleby socken (1 MB)

 • Vickleby socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Vickleby socken (1 MB)

 • Regional risk- och sårbarhetsanalys - Dricksvattenförsörjning Kalmar län 2015

  Regional risk- och sårbarhetsanalys - Dricksvattenförsörjning Kalmar län 2015 summerar den övergripande riskbilden som framkommit genom olika projekt och aktiviteter som genomförts i länet de senaste åren samt redovisar en förmågebedömning över länets och aktörernas krishanteringsförmåga vid en dricksvattenstörning. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Regional risk- och sårbarhetsanalys (5 MB)

 • Uppföljning av grönfläckig padda 2015

  I denna rapport redovisas 2014-års uppföljning av grönfläckig padda utförd av Ottenby Fågelstation inom Ottenby Natura 2000 område.

  Under året dokumenterades 16 olika individer genom ID-fotografering, förutom de 100 nya små paddor som sattes ut i slutet av september 2014. Paddorna lyckades trots en mycket torr försommar med reproduktionen under året. Ett yngel dokumenterades i Pölen – den stor ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Uppföljning av återintroduktionen av grönfläckig padda Bufo viridis på Ölands södra udde (4 MB)

 • Regional bostadsmarknadsanalys 2015

  Länsstyrelsen följer och analyserar läget på bostadsmarknaden i länet varje år. Målet är att verka för en god bostadsförsörjning, tillgänglighet och byggande med kvalitet.

  I arbetet med analysen genomför Länsstyrelsen, på uppdrag från Finansdepartementet och Boverket, en bostadsmarknadsanalys. Underlaget till bostadsmarknadsanalysen är kommunernas svar i årets bostadsmarknadsenkät.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Regional bostadsmarknadsanalys 2015 (1 MB)

 • Inventering av svampar i ängs- och betesmarker på Kalmar läns fastland 2012-2014

  Inom ramen för Åtgärdsprogrammet för svampar i ängs- och betesmarker har en inventering av arterna blårödling, fager vaxskivling och praktvaxskivling utförts på Kalmar läns fastland. Inventeringen omfattade även andra ängssvampar.

  Totalt inventerades 38 olika områden. Av dessa bedömdes sju områden vara lokaler av högsta prioritet som ängssvamplokaler. Två av dessa, Högeruda i Hultsfreds kommu ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Inventering av svampar i ängs- och betesmarker på Kalmar läns fastland 2012-2014 (10 MB)

 • Bottenfauna i Kalmar län 2011

  Årets bottenfaunaundersökning har omfattat sex lokaler i rinnande vatten och fem lokaler i sjölitoral. Resultatet har utvärderats enligt två av Naturvårdsverkets publikationer. En bedömning har gjorts av ekologisk status avseende surhet, påverkan av näringsämnen, allmän ekologisk kvalitet samt sammanvägd ekologisk status, enligt Naturvårdsverkets handbok 2007:4. Dessutom har bedömningar gjorts av ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Bottenfauna i Kalmar län 2011 (7 MB)