Verksamheter med miljöpåverkan

En del verksamheter med miljöpåverkan måste ha tillstånd från eller anmälas till länsstyrelsen. Vi undersöker tidigare generationers föroreningar i mark och vatten samt arbetar med att åtgärda förorenade områden.

Miljöfarliga verksamheter

Länsstyrelsen prövar och utövar tillsyn över miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken samt enligt följdförfattningar såsom förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, miljöprövningsförordningen (2013:251) samt industriutsläppsförordningen (2013:250).

Exempel på miljöfarliga verksamheter:

  • ytbehandlingsanläggningar
  • gjuterier
  • pappersbruk
  • vindkraftverk, värmeverk och andra energianläggningar
  • sågverk
  • avfallsanläggningar
  • avloppsreningsverk
  • grus- och bergtäkter
  • gruvor

Vid 12 av landets länsstyrelser finns särskilda miljöprövningsdelegationer som prövar ansökningar om tillstånd för miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. Miljöprövningsdelegationerna har en självständig beslutsfunktion och det betyder att tillståndsprövningen inom länsstyrelsen är skild från det tillsynsansvar som vi också har enligt miljöbalken. I varje kommun finns också en kommunal miljömyndighet som sköter den lokala tillsynen av miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. Länsstyrelserna ger stöd och råd till de kommunala miljömyndigheterna samt följer upp och utvärderar deras verksamhet inom ramen för vårt arbete med tillsynsvägledning.

Förorenade områden

Det finns ett mycket stort antal områden i landet som är förorenade, och många är så förorenade att miljön och människors hälsa kan komma till skada. I de flesta fall gäller det tidigare industrier som har lämnat farliga ämnen kvar i mark och vatten. Länsstyrelsen arbetar med att inventera dessa områden samt att samordna åtgärder av de mest förorenade områdena.

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet är benämningen på verksamheter och åtgärder som förändrar vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten. I allmänhet måste du söka tillstånd för eller anmäla sådana verksamheter eller åtgärder hos länsstyrelsen. Exempel på vattenverksamhet är kraftverks- och regleringsdammar, olika byggen i vatten såsom broar och tunnlar, muddring och vattenuttag för exempelvis dricksvattenändamål och bevattning. Vi sköter tillsyn över vattenverksamheter i länet.

Kemiska produkter 

En kemisk produkt kan bestå av ett rent kemiskt ämne eller vara en blandning av flera kemiska ämnen. Varor och material kan innehålla eller vara behandlade med farliga kemiska ämnen och därför innefattas av kemikalieregler. Om kemiska produkter inte hanteras på ett säkert sätt riskerar de att skada såväl människor som miljö. Länsstyrelsen har ett tillsynsansvar för användningen av kemikalier och skydd av omgivande miljö. Länsstyrelsen prövar även tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga produkter, arbetar med uppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö samt har ansvar för tillsynsvägledning till kommunerna. Blankett för ansökan om tillstånd.

Seveso

Sevesolagstiftningen har som syfte att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna av sådana olyckor för människors hälsa och miljön. Lagstiftningen gäller för verksamheter där farliga ämnen förekommer i mängder som överstiger de mängder som anges i förordningen.

Utsläppsrätter

Det krävs omfattande minskningar av utsläppen av koldioxid för att undvika en allvarlig klimatförändring. EU:s handel med utsläppsrätter är ett viktigt styrmedel för att se till att unionens utsläpp minskar. Från och med 2005 krävs tillstånd från Länsstyrelsen och tilldelade utsläppsrätter av Naturvårdsverket för att få släppa ut koldioxid från vissa förbrännings- och industrianläggningar.