Samhällsplanering

Länsstyrelsen kommer i kontakt med de flesta utbyggnader i samhället. Länsstyrelsen har flera olika uppgifter i samband med att mark- eller vattenområden behövs för sådana utbyggnader.

Vid planeringen av ny bebyggelse, vägar, järnvägar, kraftledningar, gasledningar med mera krävs en avvägning mellan många olika intressen. Det gäller både avvägning mot enskilda personers intressen, till exempel markägarens eller de närboendes, som till allmänna intressen, exempelvis värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Lagstiftning och beslutsfattande

Lagstiftningen som reglerar hur man fattar beslut om att ändra användningen av marken eller vattnet är omfattande. De vanligaste lagarna är plan- och bygglagen (PBL), miljöbalken, väglagen, järnvägslagen, ellagen och rörledningslagen. Genomgående är att olika intressen ska vägas mot varandra. Ibland fattas besluten av politiska organ som kommuner eller regering, ibland av förvaltningsmyndigheter som Länsstyrelsen eller Trafikverket. Inom miljöområdet är det i många fall Mark- och miljödomstolen som fattar besluten.

Länsstyrelsens övergripande roller

Länsstyrelsens främsta uppgift är att ge råd till den som planerar en utbyggnad. Det är viktigt att utbyggnaden sker på ett så bra sätt som möjligt för människor, miljön och från ekonomisk synvinkel. Länsstyrelsens råd handlar främst om hänsynen till människor och miljön och kan exempelvis lämnas i samband med ett möte. I de flesta fall brukar Länsstyrelsen även lämna skriftliga synpunkter på olika utbyggnadsplaner. Länsstyrelsen ska också tillhandahålla ett aktuellt planeringsunderlag till bland annat kommuner. En möjlighet att få tillgång till Länsstyrelsens underlag i digital form är att besöka Länsstyrelsens GIS-tjänst. 

Länsstyrelsen kan komma att pröva en kommuns beslut att anta en detaljplan under vissa förutsättningar. Läs mer om detta under rubriken ”Översikts- och detaljplaner” i vänstermenyn.

För att kunna genomföra vissa åtgärder kan ett tillstånd från Länsstyrelsen behövas. Exempel är när en lämning eller något annat skyddat område berörs eller om någon vill bygga i vatten.

Länsstyrelsen beslutar i många ärenden som överklagas. Länsstyrelsen är ofta den första instans där man kan överklaga ett beslut som en annan myndighet har fattat. Se vidare under rubriken ”Översikts- och detaljplanering” i vänstermenyn.