Villstad

Villstads kyrkby ligger öster om Nissan cirka 5 kilometer norr om Smålandsstenar. Utöver en mycket vacker natur finns flera sevärda platser från olika tider.

Hela området är nu ett naturreservat. Det innebär att det gamla kulturlandskapet bevaras genom traditionellt åkerbruk och bete.

Landskapsbilden domineras av åker- och ängsmark samt av ån Nissan. Området har två höggravfält som daterats till yngre järnålder. Det finns flera andra typer av kulturspår bland annat en fägata, stengärdesgårdar, odlingsrösen, stensträngar och terrasskanter till fornåkrar. Området har också höga naturvärden och stor biologisk mångfald. Dessa värden är framförallt knutna till det öppna landskapet, jätteekarna och alléträden. Bete och slåtter har gynnat växter som annars har svårt att klara sig, liksom också de insekter som är beroende av dessa växter. På de gamla träden finns en rik lavflora bland annat den ovanliga blomskägglaven.

Odlingslanskapet i Villstad