Stöd och bidrag

Hos Länsstyrelsen kan du söka statligt stöd för investeringar inom bostads- och energisektorn. Länsstyrelsen handlägger statliga stöd för : Hyresbostäder och bostäder för studerande, renovering och energieffektivisering av hyresbostäder, bostäder för äldre, energilagring av egenproducerad el och investering i solceller.

 

Stöd för hyresbostäder och studentbostäder

Regeringen har beslutat om stöd för långsiktigt byggande av hyresrätter och bostäder för studenter.

Stödet regleras i två förordningar. Den ena förordningen avser ett tidsbegränsat stöd som gäller för bostäder som påbörjats mellan den 25 mars 2015 och 28 februari 2017. Detta stöd kan sökas från den 15 november 2016.

Den andra förordningen som syftar framåt träder i kraft den 1 januari 2017.

Mer information finns här.

Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Stödet består av två delar. En del av stödet går till en hyresrabatt för hyresgästerna, som administreras av fastighetsägaren och en del går till fastighetsägaren. Ansökan måste gälla båda delarna.

Stödet kan sökas från och med den 1 oktober 2016 och renoveringsåtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan har inkommit till Länsstyrelsen.

Mer information finns här.

Stöd till bostäder för äldre personer

Stödet börjar gälla den 15 november 2016 och omfattar ny- och ombyggnad av hyresbostäder inom särskilda boenden och hyreslägenheter inom den ordinarie bostadsmarknaden.

Stöd lämnas också för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus. Stöd lämnas för projekt som påbörjats tidigast den 1 januari 2016.

Mer information finns här.

Stöd till lagring av egenproducerad elenergi

Regeringen har beslutat om en förordning som gör det möjligt för privatpersoner att få bidrag för att installera system för lagring av egenproducerad elenergi hemma.

Stödet går att söka från och med den 15 november 2016 och avser installationer som påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och slutförs senast den 31 december 2019.

Mer information finns här.

Solcellsstöd

Stöd ges till den som investerar i nätanslutna solceller. Privatpersoner kan få 30 procent (inklusive moms) och företag kan få 30 procent (exklusive moms) i stöd beräknat på de stödberättigade kostnaderna.

Mer information finns här.

Länsstyrelsens alla bidrag

Under rubriken Blanketter och e-tjänster

finns alla Länsstyrelsens blanketter samlade. På sidan kan du hitta information om alla bidrag och stöd som går att söka hos Länsstyrelsen.

Övriga bidrag

Det finns bidrag för att bygga och bo som inte handläggs av Länsstyrelsen.

Boverket handlägger vissa statliga investeringsstöd, för mer information se Boverkets hemsida.

Söker du bidrag för anpassning av bostad på grund av funktionsnedsättningar, kontakta kommunen där du bor.

Behöver du bostadsbidrag vänd dig till Försäkringskassan, www.forsakringskassan.se.