Klimatpåverkan på förorenade områden och miljöfarlig verksamhet i Jönköpings län

Löpnummer:
2017:25
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
 
GIS-metoder har här använts för att studera hur förorenade områden och miljöfarlig verk-samhet i Jönköpings län kan komma att påverkas av framtida klimatförändringar. I den här rapporten beskrivs dels hur arbetet har genomförts, vilka resultat som kommit fram, vilka begränsningar som är förknippade med tolkningen och även förslag på hur resultaten kan användas i miljöarbetet vid Länsstyrelsen och kommunerna i länet. Rapporten riktar sig främst till handläggare vid Länsstyrelsen och anställda vid länets kommuner som arbe-tar med relaterade miljöfrågor. Den kan även vara av intresse vid arbete med beredskaps-frågor, samt för övriga med behov av att veta mer inom området.

Enlig analysen som gjorts finns det ett flertal förorenade områden och miljöfarliga verk-samheter som kan drabbas av skyfall, översvämning eller skred i Jönköpings län. Studien tar dock inte upp alla effekter som ett förändrat klimat kan ha. Av de studerade fenomen är det framförallt skyfall och översvämning som kopplats direkt till klimatförändringar via den använda metodiken i sig, men skred kan också förväntas öka i och med ökad neder-börd då klimatet förändras (jfr SOU 2007:60 Bilaga B14). Det förekommer också enligt föreliggande analys att ett förorenat område eller en miljöfarlig verksamhet riskerar på-verkas av mer än en av de tre riskfaktorerna.

Arbetet har utförts med klimatanpassade data som avser ett ungefärligt hundraårsperspek-tiv när det gäller skyfall och översvämningar, men för skred har utgångspunkten varit rå-dande förhållanden. Analysen har gjorts på förorenade områden med riskklass 1 och 2 samt verksamheter med beteckningarna A och B enligt miljöprövningsförordningen. To-talt i studien ingår 530 förorenade områden, samt totalt 487 objekt som utgörs av miljö-farlig verksamhet. Av dessa 487 är 222 A och B verksamheter (exklusive vindkraftverk och täkter), samt 159 enskilda vindkraftverk (uppförda och beviljade) och 106 täkter.
Kommentar: