Minnen vid vatten - Inventering av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2016 – Silverån

Löpnummer:
2017:24
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publicerad:
2017
Sidantal:
 
Rapporten Minnen vid vatten – Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2016 – Silverån, är resultatet av en specialinventering av vattendragens kulturmiljöer. Inventeringsarbetet är kopplat till projekt Kultur Aqua som är en del av miljömålsarbetet -Levande sjöar och vattendrag- vars syfte är att lyfta fram, synliggöra, registrera och värdera kulturmiljöer i och vid vattendrag.

I och med lagförändringen 2014, med ett åldersrekvisit satt till år 1850, kommer de flesta äldre kvarnmiljöer som utgör fornlämning att vara lagskyddade. Andra objekt utgörs av industri-minnen, är delar av riksintressen för kulturmiljö, är av kommuner utpekade bevarandevärda miljöer samt andra typer av kulturmiljövärden.

Aktuell del av Silverån benämns ofta som Silverån övre och utgör under drygt två mil en delad länsgräns mellan Jönköping och Kalmar län. Bruzaån uppgår i Silverån strax söder om Mariannelund i Eksjö kommun, där vattendraget därefter passerar länsgränsen in i Kalmar län för att så småningom utmynna i Emån vid Rosenfors. Silverån ingår i Emåns delavrinnings-områden.

Inventeringsperioden har utförts utmed en drygt 20 km lång sträcka av Silverån övre i Jönköpings län under senhösten 2015 samt våren 2016. Vårvintern 2017 utfördes även en särskilt riktad besiktning inför planerade fiske/fauna-förbättrande åtgärder i vattendraget.

Silverån övre är ett lugnt, förhållandevis grunt vattendrag med en omgivande kulturhistoriskt välbevarad jord och skogsbruksbygd. Omgivande brant terräng kan dock medföra kraftiga flöden i ån vid stora nederbördsmängder. Två naturreservat samt riksintresseområden för naturvård utgör ett skydd för delar av det natursköna området, vilket omfattar en liten del av södra Östergötlands län med dominerande landområdet beläget i Jönköpings och Kalmar län.

Utmed Silveråns dalgång finns flera äldre byar och gårdar etablerade i fördelaktiga höglägen. Rörelseenergin i Silverån har, i likhet med de flesta andra vattendrag i länet, under skilda epoker och olika grad av samhällsförändringar, nyttjats och anpassats för olika ändamål. Flera av de omgivande byarna på vardera sidan ån har kunnat utnyttja vattenkraften till sin egen kvarn, såg eller annan vattenkraftskrävande verksamhet.

Inventeringen av kulturmiljöer utmed Silverån i Jönköpings län har resulterat i dokumentation av objekt och lämningar som bl. a värderats i kategorierna; kulturhistoriskt värdefull miljö, kulturhistoriskt värdefull lämning samt lämningar med måttligt kulturhistoriskt värde. Länsstyrelsen i Kalmar län har inventerat och värderat delar av sträckan inom projektet INVÄVA.

Utvalda delar av den inventerade sträckan kommer att genomgå förbättrande åtgärder för fauna och fiskvandring under kommande år. Förutom återställning av rensade delsträckor, gäller detta främst dammvallarna vid Hulta sågkvarn och Tyresbo sågkvarn. Planerade åtgärder görs i samråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Kommentar: