En samlande kraft - Landskapsstrategi för biologisk mångfald i Jönköpings län

Löpnummer:
2014:08
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
 
Syftet med landskapsstrategin är att hitta ett nytt arbetssätt där landskapet står i fokus och där myndigheter, kommuner, organisationer och markägare arbetar tillsammans mot gemensamt uppställda mål för att kunna styra åtgärder dit de behövs mest. Visionen är att nå ett hållbart landskap där livsmiljöer och arter har goda förutsättningar att överleva och utvecklas långsiktigt och där de ekosystemtjänster som naturen ger, levereras på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Målsättningen är att integrera ett landskapsperspektiv i de verksamheter som berörs i länet, och genom åtgärder i landskapsstrategins tre handlingslinjer (grön infrastruktur, ekosystem-tjänster, friluftsliv och tätortsnära natur) bidra till att de nationella miljömålen nås.
Kommentar: