Fornlämningar i skogsbruket - Kompetensutveckling för ökad kulturmiljöhänsyn

Löpnummer:
2012:05
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
91
Skogsbruket är en av våra viktigaste näringar – och skogen en resurs med stora ekonomiska, sociala och miljömässiga värden. Skogspolitikens mål är att produktion och miljö ska
väga lika. Det ställer krav på ett hållbart skogsbruk där alla skogens värden beaktas. Kulturmiljöerna i skogen omfattas av miljökvalitetsmålet Levande skogar och av olika lagstiftningar.
Skyddet för de fasta fornlämningarna regleras av kulturminneslagen, medan hänsynen till övriga kulturhistoriska lämningar – om de är belägna i skogsmark – omfattas av
skogsvårdslagen § 30.

I Jönköpings län finns cirka 12 000 fasta fornlämningar och 24 000 övriga kulturhistoriska lämningar registrerade. Ungefär två tredjedelar av dem är belägna i skogsmark. Det kan leda
till att skogsbrukets och kulturmiljöns intressen hamnar i konflikt. Nationella och regionala inventeringar av skogsbrukets påverkan på kulturmiljön visar att trots informationsinsatser,
natur- och kulturmiljöutbildningar och certifieringskrav har skogsbrukets negativa påverkan på kulturmiljön varit fortsatt hög.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har därför under 2010–2011 bedrivit projektet Kompetensutveckling – ökad hänsyn till kulturmiljövärden i skogsbruket. Syftet med projektet har varit att utbilda skogsägare och yrkesverksamma inom skogsbruket i kulturmiljöhänsyn och uppnå:
- Ökad kunskap om gällande regelverk och riktlinjer inom kulturmiljövården
- Ökad förståelse för behovet av skydd, bevarande och skötsel av skogsmarkens fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar
- Minskat antal skador på fasta fornlämningar och fornlämningsområden i samband med skogsbruksåtgärder
- Ökat samarbete mellan skogsägare, skogsbolag och myndigheter
Kommentar: