Fakta om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som utgör en betydelsefull länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering och centrala myndigheter å den andra. Vårt uppdrag är att se till så att de beslut som tas av riksdag och regering blir verklighet och får så bra effekt som möjligt i länet.

En av Länsstyrelsens roller är att fungera som förvaltningsmyndighet. Arbetet innefattar bland annat att utfärda tillstånd, fördela EU-bidrag, hantera överklaganden av kommunala beslut och att utöva tillsyn. En annan viktig roll är att främja utvecklingen i länet på olika områden för att skapa sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Det gör vi genom att ta initiativ till och samordna statliga insatser i länet inom frågor som rör näringsliv, infrastruktur, landsbygdsutveckling, utbildning med mera.

Snabbfakta om Länsstyrelsen i Jönköpings län:

  • Landshövding: Helena Jonsson (januari 2018-)
  • Länsråd: Anneli Wirtén (juni 2012-)
  • Antal anställda: ca 250, det varierar under säsongsarbete
  • Medelålder: 43 år
  • Medelålder för män: 43 år
  • Medelålder för kvinnor: 41 år
  • Andel kvinnor: 62 %
  • Budgetomslutning: 180 mnkr
  • Anslag för regional utveckling: 6,9 mnkr
  • Antal ärenden som handläggs per år: cirka 50 000   

Mer information om Länsstyrelsen

Årsredovisning

Årsredovisning ger en bra bild av verksamheten vid Länsstyrelsen i Jönköpings län i ord och siffror. Du hittar dem om du söker bland våra publikationer.

Länsstyrelseinstruktion

I författningen (SFS 2002:864) med länsstyrelseinstruktion kan du läsa alla föreskrifter om Länsstyrelsens ansvar och uppgifter. Där finns också föreskrifter för myndighetens ledning, styrelsens ansvar och uppgifter, samråd med andra myndigheter i vissa frågor, anställningsförfarande, landshövdingens tjänstebostad, länsstyrelsens särskilda roll vid krissituationer i samhället med mera.