Miljöledning

Miljöledningssystem är ett sätt att organisera miljöarbetet i en organisation. Det är en hjälp att fördela ansvaret, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för en bättre miljö.

Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ska statliga myndigheter inom ramen för sitt ordinarie uppdrag ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att man beaktar verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.

Länsstyrelsen har sedan 2001 ett miljöledningssystem som bland annat innebär att det finns en aktuell miljöutredning som identifierat och värderat våra direkta och indirekta miljöaspekter. Varje år utarbetas en handlingsplan med mål och åtgärder för de mest betydande direkta och indirekta miljöaspekter som identifierats. Handlingsplanen följs sedan upp varje tertial och i slutet av året som grund för nästa års plan.

I enlighet med förordningen genomförs också årliga interna miljörevisioner i syfte att kontrollera att vi följer gällande miljöregler och andra styrdokument för myndighetens miljöledning och miljöarbete samt för att åstadkomma ständiga förbättringar.

Miljödiplomering

På Länsstyrelsen i Jönköpings län är vi även miljödiplomerade som en del av vårt miljöarbete. Miljödiplomeringen förnyas årligen genom omdiplomering.

Miljödiplomering 

Länsstyrelsen är diplomerade enligt den så kallade Jönköpingsmodellen och arbetar för ständiga förbättringar när det gäller vår påvkerkan på miljön. Det gäller både den direkta påverkan vår verksamhet har från exempelvis tjänsteresor så väl som den indirekta (och oftast positiva) påvkerkan vi som myndighet har, exempelvis via våra åtgärdsprogram för miljömålen. Ansvarig för miljödiplomeringen är Jönköpings kommun. Mer information om miljödiplomering finns att läsa på Jönköpings kommuns hemsida.