Några framsteg för djur och växter

Slutuppföljning av åtgärdsprogrammet Djurens och växternas miljömål 2012-2016.

​​Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att i bred samverkan ta fram åtgärdsprogram som bidrar till att uppnå de 16 nationella miljömål som antagits av riksdagen.

I slutuppföljningen för åtgärdsprogrammet för Djurens och växternas miljömål ser vi ett gott resultat i antalet genomförda åtgärder. För kommunernas del ligger Jönköping och Värnamo i toppen och Aneby i botten.

Nuläge och effekter av åtgärderna

Även om många åtgärder inom programmet är genomförda eller har kommit en bit på väg återstår det mycket arbete för att nå miljömålen. En svårighet med miljömålen i åtgärdsprogrammet är att det tar lång tid innan miljöeffekterna kan mätas då många av de genomförda åtgärderna förväntas ge resultat på lång sikt.

Inget av målen ser ut att kunna nås till år 2020, framförallt på grund av att livsmiljöer sönderdelas och arter försvinner. Positivt är den nationella naturvårdssatsning som skett där anslagen ökat med 73 procent och gett utökade resurser även i länet.

Bakgrund

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att i bred samverkan ta fram åtgärdsprogram som bidrar till att uppnå de 16 nationella miljömål som antagits av riksdagen. I länet finns fyra åtgärdsprogram som kontinuerligt genomförs, avslutas och förnyas;

  • Djurens och växternas miljömål
  • Vattnets miljömål
  • Hälsans miljömål
  • Minskad klimatpåverkan.

Dessutom finns ett femte åtgärdsprogram som innehåller åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat.

Åtgärdsprogrammet för Djurens och växternas miljömål gällde under åren 2012-2016 och därmed är tiden inne för en uppföljning. Ett nytt åtgärdsprogram börjar gälla 2018 och pågår till och med 2022. Även om miljömålen är ambitiösa och det är svårt att nå dem till målåret 2020, är det viktigt att arbetet fortsätter för att nå dem så snart som möjligt. Utöver åtgärdsprogrammen finns även Agenda 2030, som genom sina globala mål syftar till en hållbar utveckling. Dessutom har näringslivet, kommuner, och inte minst allmänheten viktiga roller, både för de lokala och globala miljöproblemen.

Läs mer om resultatet i foldern Genomförda åtgärder för växter och djur