Kunskapen om våtmarker och vattendrag ska öka

Länsstyrelsen i Jönköpings län satsar nu på forskning och utbildning kring hur miljön i och kring utsatta våtmarker och vattendrag kan förbättras.

​Det är Skogsstyrelsen som leder projektet och EU-kommissionen har beviljat Skogsstyrelsen finansiering. Totalt satsas 150 miljoner kronor i hela landet för att under sex år arbeta för att stärka och öka kunskapen om arter och naturtyper som är skyddade genom Natura 2000.

Fokus i projektet är våtmarker och vattendrag i skogslandskap.

EU:s miljöprogram heter Grip on life och EU-medel står för 60 procent av finansieringen där även Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten är med och medfinansierar med tillsammans 60 miljoner kronor.

Mätning av växthusgaser

Sju länsstyrelser i landet finns också med, däribland den i Jönköping. Länsstyrelsens budget för projektet i vårt län ligger på 7,5 miljoner kronor och pengarna kommer att användas på olika sätt.

– Bland annat så kommer vi att titta på växthusgaser och hur mossmark påverkar utsläppen av växthusgaser. Vi har ju mycket mossmark i vårt län som är dikade och när man restaurerar dem och återställer markvattennivån i dem så skulle vi vilja se hur det påverkar utsläppen av växthusgaser, säger Anders Hildingsson som jobbar med naturskydd på länsstyrelsen i Jönköping.

Resultaten från mätningarna kommer att användas i forskning och kommer också att ligga till grund för vilka åtgärder som görs i framtiden. Men var länsstyrelsen kommer att göra mätningarna är inte helt bestämt.

– Troligtvis kommer vi att göra mätningar på Anderstorps stormosse, sedan har vi flera andra våtmarker som vi tittar på om vi ska göra mätningar även där.

Utbilda naturbrukselever

En annan del i projektet riktar in sig på utbildning av elever på länets naturbruksgymnasier. Tanken är att eleverna ska får teori och praktik i hur man tar hänsyn till miljön i jord- och skogsbruket. Det kan bland annat handla om hur man kör med maskiner i skogen och hur man i jordbruket gödslar och plöjer för att inte våtmarker och vattendrag ska ta skada.

– Vi hoppas ju nu att de unga som tar över skogs- och jordbruket kommer att bli ännu vassare än dagens brukare på det här området och kunniga om vilka naturvärden som finns i våtmarker och vattendrag och blir mer intresserade av att ta den hänsyn som gör stor nytta, säger Anders Hildingsson.

Tillsammans med Skogsstyrelsen kommer Länsstyrelsen även delta i en rad olika utbildningsåtgärder som rör miljöhänsyn vid skogsbruk i anslutning till värdefulla vatten och vattendrag. Utbildningar kommer att hållas på olika platser i länet för att locka så många deltagare som möjligt.

Fakta

GRIP står för "Improving Green infrastructure and implementing PAF in Sweden"

Life - EU:s miljöprogram.