Bevakningsföretag

Ett bevakningsföretag bevakar fastigheter, anläggningar, vissa verksamheter, offentliga tillställningar eller en enskild person. Alla bevakningsföretag måste ha tillstånd (auktorisation) av länsstyrelsen.

Förutom auktoriseringen ska vi godkänna all personal, inklusive de som inte är väktare, och ge företaget tillstånd att ha väktarhundar. Minst en gång vartannat år kontrollerar vi bevakningsföretaget och deras tillstånd. Om någon annan länsstyrelse begär det kan vi även kontrollera företag med säte i ett annat län.

Så får man auktorisation

För att få tillstånd krävs att verksamheten kan förväntas drivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt och i övrigt i överensstämmelse med god sed i branschen och inte kommer att få en från allmän synpunkt olämplig inriktning såsom till exempel polisverksamhet. När ansökan prövas läggs särskild vikt vid att företaget har en lämplig organisation och planläggning av sin verksamhet. På företagets ledning ställs kravet bland annat att de är kända som laglydiga personer. Länsstyrelsens tillstånd (auktorisation) måste finnas innan yrkesmässig bevakningsverksamhet påbörjas. Det är alltså inte tillåtet att börja verksamheten i samband med att en ansökan om tillstånd ges in och inte heller är det tillåtet att bedriva verksamheten utan tillstånd.

Omprövning av alla gamla auktorisationer

Alla bevakningsföretag och utbildningsföretag som har fått sin auktorisation innan den 1 juli 2006 måste ansöka om ny auktorisation senast den 30 juni 2007. De företag som inte gör det måste upphöra med sin bevaknings- eller utbildningsverksamhet den 1 juli 2007. De som ansöker i rätt tid får fortsätta sin verksamhet tills Länsstyrelsen har avgjort deras auktorisationsansökan.

Civil klädsel för väktare

Bevakningstjänst ska utföras av uniformerad väktare. Undantag från denna regel gäller i princip endast för butikskontroll och personskydd. Sådant undantag gäller också bevakningsuppdrag där myndighet som gett uppdraget bestämt att klädseln ska vara civil. Uniformerad personal som vistas utomhus ska alltid bära mössa.

Godkännande av personal

Från den 1 juli 2006 måste all personal hos bevakningsföretag vara godkänd av länsstyrelsen innan de får arbeta i företaget.

 

 Östergötland tar över hanteringen från Jönköpings och Kalmar län

Från och med 1 juli 2012 tar Länsstyrelsen i Östergötlands län över hanteringen av bevakningsföretag från länsstyrelserna i Jönköpings och Kalmar län.

Ytterligare information om bevakningsföretag hos Länsstyrelsen Östergötland