Vattenverksamhet

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Vatten har många användningsområden, exempelvis bevattning av djur och växter, vid energiproduktion, som kyl- och processvatten i industrier, som avloppsvatten med mera. Många anspråk riktas mot vatten och ofta uppstår konflikter mellan olika intressen. Det är därför viktigt att skydda vattentillgångarna för att få en långsiktig och säker vattenförsörjning.
Foto: Smålandsbild

Vattenverksamhet kallas verksamheter och åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten. Det krävs i allmänhet tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder.

Exempel på vattenverksamhet är:

  • Kraft- och regleringsdammar
  • Olika bygganden i vatten såsom broar och tunnlar
  • Muddring
  • Dricksvattentäkt (ej för husbehov)

Länsstyrelsen har tillsyn över all vattenverksamhet i länet förutom över vattenskyddsområden som kommunen beslutat om och vattenverksamheter där kommunen föreskrivit om tillståndsplikt.

 

Sidan är uppdaterad 2017-08-18