Tillsynsvägledning enligt miljöbalken 

Länsstyrelsen ansvarar inom länet för tillsynsvägledningen inom miljöbalkens tillämpningsområde. Tillsynsvägledningen består av utvärdering, uppföljning och samordning av den operativa tillsynen samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna.

För Länsstyrelsens del innebär det i praktiken att Länsstyrelsen ger tillsynsvägledning till de kommunala nämnder och förvaltningar i länet som har ansvaret för tillsyn inom Miljöbalkens område.

Flerårig plan för tillsynsvägledning

Tillsynsplanen för 2017-2019, omfattar Länsstyrelsens tillsynsvägledning som den definieras i miljötillsynsförordningen samt den vägledning som Länsstyrelsen anser vara av särskild vikt för att uppnå länets regionala miljömål, eller för att underlätta arbetet med särskilt angelägna miljöproblem.

Tillsyn i samverkan

För att det samlade tillsynsarbetet i länet ska bli effektivt, och miljökraven likartade mellan kommunerna behövs information, samordning och vägledning. Länsstyrelsens tillsynsvägledning sker i samverkan med Miljösamverkan f då det gäller planering och upprättande av tillsynsvägledningsplan. I Miljösamverkans styrgrupp finns representanter från Länsstyrelsen, kommuner i länet och Regionförbundet.

För att förebygga miljöbrott och för att effektivisera hanteringen av dessa, ska Länsstyrelsen också verka för samarbete mellan polismyndigheter, åklagarmyndigheter och de myndigheter som svarar för den operativa tillsynen enligt miljöbalken. Detta inkluderar även de statliga myndigheter som har operativ tillsyn lokalt.