Täktverksamhet

Brytning av berg, grus, sand, sten, torv eller andra typer av jord räknas som täktverksamhet.

Täktverksamhet räknas som en miljöfarlig verksamhet. Att bedriva täktverksamhet kräver generellt tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken. Det finns två undantag: Husbehovstäkter och energitorvtäkter.

En ansökan om tillstånd ska alltid inledas med ett samråd med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och enskilda som är berörda av verksamheten. Samråd kan ske i större omfattning i vissa fall beroende på täktens miljöpåverkan. Efter utförda samråd ska den som söker tillstånd upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Därefter kan tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen lämnas in till Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation (MPD).

Handläggningen av täktärenden sker på Länsstyrelsens Miljöskyddsfunktion. Beslutet fattas av Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation.

Utvinningsavfall

Avfall från täktverksamhet, till exempel reststen och rensmaterial från sedimenteringsdammar, är att betrakta som utvinningsavfall enligt förordning om utvinningsavfall (se vidare läsning).