Samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken

För åtgärder i naturen som inte kräver särskilda tillstånd gäller i många fall en skyldighet att anmäla åtgärden för samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken. Anmälan för samråd skall göras till länsstyrelsen, utom i de fall då det rör sig om skogsbruksåtgärder då anmälan ska göras till Skogsstyrelsen.

​Skyldighet att göra anmälan för samråd gäller för den som skall bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön. Syftet med samrådsplikten är att skapa en dialog så att försiktighetsmått och anpassningar vidtas för att minimera verksamhetens inverkan på naturmiljön. I sällsynta fall kan verksamheten förbjudas. Om en anmälan inte har gjorts har verksamhetsutövaren (den som utfört eller låtit utföra åtgärden) bevisbördan för att naturmiljön inte skadats. Verksamheten eller åtgärden får inte påbörjas förrän tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts.

Begreppet naturmiljö är mycket vidsträckt och omfattar det som brukar kallas naturen, såsom berggrund, jordlager och dess ytformer, yt- och grundvatten, skilda naturmiljöer både på land och i vatten samt växter och djur. Naturmiljön inkluderar även landskapsbilden och kulturlandskapet.

​Samråd kan till exempel gälla

 • större schaktningar
 • uppförande av master eller vindkraftverk
 • vägar (anläggning, ändring, större underhållsåtgärder)
 • husbehovstäkter
 • ledningsarbeten (upptagande av ledningsgator, jordkablar, reparationsarbete av luftledningar)
 • tippningar och upplag av schakt- och rivningsmassor (som inte är anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet)
 • anläggning och ändring av leder för vandring, ridning eller cykling
 • genomförande av större tävlingar eller lägerverksamhet
 • anläggande av viltvatten och dammar
 • breddning och underhållsröjning av befintliga ledningsgator

Förfarandet kring samrådet

Om man är osäker på om en verksamhet eller åtgärd i naturen behöver anmälas för samråd kan en första kontakt tas med länsstyrelsen per telefon för ett förhandsbesked, se uppgifter längre upp på sidan.

Anmälan om samråd

En anmälan om samråd är avgiftsfri. Anmälan skall vara skriftlig och bör innehålla:

 • Namn och adress på sökanden
 • Karta med aktuellt område inritat
 • Skiss eller ritning över byggnad eller anläggning
 • Fastighetsbeteckning
 • Redogörelse för de åtgärder som planeras
 • Redogörelse för planerade åtgärder som begränsar verksamhetens skador på naturen

Information om försiktighetsåtgärder, skyddade områden och hur man använder Länsstyrelsens digitala karta finns i bilagorna Generella råd, GISskikt underhållröjning och skyddade områden.

Handläggningstid

Vi strävar alltid efter att handlägga ärendena effektivt och rättsäkert. Det är svårt att ange exakt vilken tid det tar att handlägga just ditt ärende, men vi har generella mål för våra handläggningstider. Läs mer om vår servicedeklaration och våra handläggningstider.

 

Sidan är uppdaterad 2018-01-10