Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är användning av mark, byggnader eller anläggningar som innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för negativ påverkan på människors hälsa eller miljön.

I miljöbalkens (1998:808) 9 kapitel och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd regleras utsläpp till luft, mark och vatten från föroreningskällor som till exempel fabriker, värmeverk, flygplatser, deponier och avloppsutsläpp. Den reglerar även miljöpåverkan från jordbruk, täktverksamhet och vindkraftverk. Andra typer av miljöstörningar t ex buller, vibrationer, strålning och lukt omfattas också av bestämmelserna.

Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

För att starta och bedriva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd enligt miljöbalken. Av bilagan till förordningen  om miljöfarlig verksamhet framgår vilka  verksamheter som kräver tillstånd. I Jönköpings län finns cirka 350 prövningspliktiga anläggningar.

Tillstånd söks hos Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation eller, för vissa större verksamheter, hos Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Prövningen innebär att verksamhetens miljöpåverkan vägs mot enskilda och allmänna intressen. Vid prövningen sker en bedömning om tillstånd kan lämnas för verksamheten samt vilka villkor som ska gälla för denna. Villkoren syftar till att begränsa utsläppens omfattning och kan till exempel innebära krav på införande av reningsteknik. Andra förhållanden som regleras genom villkor är till exempel hur stora utsläppen av föroreningar till luft och vatten får vara.

Information om att söka tillstånd finns här.

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet har som syfte att kontrollera att miljöbalkens bestämmelser, och vad som genom förordningar, föreskrifter, tillståndsbeslut och förelägganden beslutats med stöd av balken, efterlevs. Länsstyrelsen i Jönköping har tillsyn över cirka 190 tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. I övrigt vilar tillsynsansvaret på kommunernas nämnder för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

I balkens inledande kapitel (1-6) finns gemensamma hänsynsregler och andra bestämmelser som gäller hela balkens område och naturligtvis också tillsynen över miljöfarlig verksamhet.

Vid tillsyn av miljöfarlig verksamhet kontrollerar Länsstyrelsen särskilt följande frågor:

  • Miljöfarlig verksamhet (del av kap 9)
  • Förekomst av eventuella förorenade områden (kap 10)
  • Hantering av kemiska produkter (kap 14)
  • Hantering av avfall och producentansvar (kap 15)
  • Egenkontroll (kap 26 och särskild förordning)

Vid brister ska tillsynsmyndigheten tillse att verksamhetsutövaren åtgärdar dessa. Då kan myndigheten:

  • förelägga om att följa bestämmelser och vidta skyddsåtgärder (ett föreläggande kan förenas med vite),
  • förbjuda fortsatt verksamhet,
  • kräva att verksamhetsutövaren lämnar uppgifter eller utför undersökningar,
  • besluta om att vidta rättelse på den felandes bekostnad samt
  • begära handräckning hos Kronofogdemyndigheten för verkställighet.

Dessutom ska tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgift vid överträdelser som är förenade med miljösanktionsavgifter samt överlämna ärendet till polis eller åklagare vid misstanke om brott.