Miljöfarlig verksamhet

För att starta och bedriva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd enligt miljöbalken.

Vad är miljöfarlig verksamhet?

Miljöfarlig verksamhet är användning av mark, byggnader eller anläggningar som innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. 

I miljöbalkens (1998:808) 9 kapitel och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd regleras utsläpp till luft, mark och vatten från föroreningskällor som till exempel fabriker, värmeverk, flygplatser, deponier och avloppsutsläpp. Den reglerar även miljöpåverkan från jordbruk, täktverksamhet och vindkraftverk. Andra typer av miljöstörningar t ex buller, vibrationer, strålning och lukt omfattas också av bestämmelserna.

Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Av bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet framgår vilka  verksamheter som behöver söka tillstånd för sin verksamhet. Tillstånd söks hos Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation i Östergötland eller, för vissa större verksamheter, hos Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. 

För mer information se Länsstyrelsen i Östergötlands hemsida.

I Jönköpings län finns cirka 350 prövningspliktiga anläggningar. 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet har som syfte att kontrollera att miljöbalkens bestämmelser, och vad som genom förordningar, föreskrifter, tillståndsbeslut och förelägganden beslutats med stöd av balken, efterlevs. Länsstyrelsen i Jönköping har tillsyn över cirka 190 tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. I övrigt har kommunernas nämnder för miljö- och hälsoskyddsfrågortillsynsansvaret.

I balkens inledande kapitel (1-6) finns gemensamma hänsynsregler och andra bestämmelser som gäller hela balkens område och naturligtvis också tillsynen över miljöfarlig verksamhet.

Vid tillsyn av miljöfarlig verksamhet kontrollerar Länsstyrelsen särskilt följande frågor:

  • Miljöfarlig verksamhet (del av kap 9)
  • Förekomst av eventuella förorenade områden (kap 10)
  • Hantering av kemiska produkter (kap 14)
  • Hantering av avfall och producentansvar (kap 15)
  • Egenkontroll (kap 26 och särskild förordning)

Vid brister ska tillsynsmyndigheten tillse att verksamhetsutövaren åtgärdar dessa. Då kan myndigheten:

  • förelägga om att följa bestämmelser och vidta skyddsåtgärder (ett föreläggande kan förenas med vite),
  • förbjuda fortsatt verksamhet,
  • kräva att verksamhetsutövaren lämnar uppgifter eller utför undersökningar,
  • besluta om att vidta rättelse på den felandes bekostnad samt
  • begära handräckning hos Kronofogdemyndigheten för verkställighet.

Dessutom ska tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgift vid överträdelser som är förenade med miljösanktionsavgifter samt överlämna ärendet till polis eller åklagare vid misstanke om brott.