Kemikalier

Det man i vardagligt tal kallar för ”kemikalie” definieras som en kemisk produkt i regelverken. En kemisk produkt kan bestå av ett rent kemiskt ämne eller vara en beredning av flera kemiska ämnen. Varor och material kan innehålla eller vara behandlade med farliga kemiska ämnen och därför innefattas av kemikalieregler.

Kemikalieregler och REACH

Regler om kemiska produkter och biotekniska organismer finns framför allt i kapitel 2 och 14 i miljöbalken (1998:808). 

I EU är Reach en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reglerna finns i en EG-förordning och ska därför tillämpas direkt av företagen, utan att översättas i svenska regler. Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Kemikalieinspektionens webbplats finns mer information om klassificering och märkning av kemiska produkter inklusive bekämpningsmedel. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Arbetsmiljöverket har också lagstiftning på kemikalieområdet.

Kemikalietillsyn

Det är huvudsakligen Kemikalieinspektionen och kommunernas miljö- och hälsoskydd som har tillsyn över kemiska produkter, produktinformation samt klassificering och märkning. Länsstyrelsens har ansvar för tillsynsvägledning till kommunerna. Länsstyrelsen prövar också tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga produkter.

Tillstånd för särskilt farliga kemikalier

Försäljning och privat bruk av mycket giftiga, giftiga och frätande kemiska produkter kräver särskilt tillstånd. Tillståndet ska sökas hos Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs och det gäller i högst fem år. Ansökan kan göras elektroniskt eller med blankett, se box till höger. Avgift för prövningen är för närvarande 2300 kronor för ansökan om yrkesmässig överlåtelse och 700 kronor för ansökan om privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter. Särskilt farliga kemiska produkter är sådana som helst ska undvikas enligt den s.k. produktvalsprincipen, vilken finns uttryckt i 2 kap 4 § miljöbalken. Länsstyrelsen tar vid prövningen hänsyn till om sökanden kan göra det troligt att det saknas rimliga alternativ, samt om sökanden har möjlighet att lagra och hantera produkterna på ett för miljön och hälsan säkert sätt.

Utfasning av farliga kemikalier

Länsstyrelsen bedriver tillsammans med länets kommuner en prioriterad tillsyn med syfte att minska användningen av farliga kemikalier. Projektet pågår under år 2016-2020. Jönköpings län har ett mål att minska användningen av farliga kemikalier med minst 20 procent till år 2020 jämfört med 2015. Till höger hittar du som verksamhetsutövare information och ett formulär som du kan ladda ned för att registrera de farliga kemikalier som används i er verksamhet.

Kemikalietillstånd - e-tjänst

 > Gör din ansökan via vår e-tjänst