Förorenade områden

Arbetet bedrivs på Länsstyrelsen av enheten förorenade områden och miljödata, som är organiserat under Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen. Länsstyrelsen har en samordnande funktion för arbetet med förorenade områden i Jönköpings län. Vår verksamhetsidé bygger på samverkan med stat, kommun samt andra problemägare och aktörer. Vårt arbete innebär bland annat tillsyn och inventering av förorenade områden. Vi arbetar även med administration av statliga bidrag för undersökning och sanering där ansvarig saknas samt med tillsynsvägledning till länets kommuner.

Regeringen gav 1990 Naturvårdsverket i uppdrag att inventera, riskbedöma samt planera för åtgärder och efterbehandling av områden som förorenats genom bland annat tidigare industriverksamhet. För att öka kunskapen om dessa områden och få en uppfattning om deras antal och problemets omfattning har Naturvårdsverket i samarbete med miljömyndigheterna vid länsstyrelser och kommuner under åren 1992-1994 genomfört en branschkartläggning (BKL). Utifrån en fyrgradig skala delades de olika branscherna in där de mest förorenade branscherna klassades i branschklass 1 och de minst förorenande i branschklass 4. Arbetet med att kartlägga förorenade områden har sedan starten med branschkartläggningen fortsatt och pågår än idag.

Det finns idag cirka 5 300 registrerade potentiellt förorenade områden i Jönköpings län. De är potentiella och konstaterade källor till föroreningar som sprids i miljön. Vissa har redan idag oacceptabla effekter på miljön, men framförallt är de ett stort framtida hot mot hälsa och miljö. Problemen med förorenade områden har uppmärksammats allt mer de senaste åren och det finns ett stort behov av ökad kunskap. Det är viktigt att veta hur många områden det rör sig om, vilka ämnen, halter och mängder som förekommer samt omfattning av spridning av föroreningar nu och i framtiden. Exempel på förorenade områden är:

  • upplag, deponier och utfyllnader (till exempel av hushållsavfall, industriavfall, bark, slam eller bygg- och rivningsmassor)
  • förorenade markområden (till exempel industritomter, bensinstationer och energianläggningar)
  • förorenade sediment (till exempel fiberbankar utanför pappers- och massaindustri eller sediment som förorenats av annan industri eller dagvatten)