Avfall

Med avfall menas varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Ekonomiskt värde, användning eller återanvändning har inte någon betydelse.

Regler om avfall och farligt avfall

Regler kring avfall och farligt avfall finns bland annat i 15 kapitlet miljöbalken (SFS 1998:808) samt i avfallsförordningen (SFS 2011:927).

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är sådant avfall som i bilaga 4 till avfallsförordningen betecknas med en asterisk (*). Farligt avfall har någon av de egenskaper som återfinns i bilaga 1 till avfallsförordningen till exempel hälsoskadligt, giftigt, brandfarligt eller cancerframkallande.

Återvinning

Att en avfallsinnehavare gör sig av med sitt avfall omfattar också när han eller hon återvinner avfallet. Åtgärder som innebär återvinning av avfall återfinns i bilaga 2 till avfallsförordningen. I korthet innebär återvinning att det material som avfallet består av tas till vara, antingen genom att man använder materialet för att tillverka en ny produkt eller genom energiutvinning.

Producentansvar

Producentansvar innebär att den som producerar vissa typer av avfall ansvarar för att avfallet samlas in och omhändertas på lämpligt sätt.

Än så länge gäller producentansvaret för:

  • returpapper
  • däck
  • förpackningar
  • bilar
  • batterier
  • elektriska och elektroniska produkter
  • läkemedel
  • radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor (strålsäkerhetsmyndigheten).