Vindkraft

För att få bygga större vindkraftanläggningar krävs tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken.

Tillståndsprövning

För att få bygga större vindkraftanläggningar krävs tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. Tillståndsprövningen görs av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen. Mindre anläggningar ska anmälas till den kommunala miljönämnden. Gränser för tillstånds- respektive anmälningsplikt anges i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Lokalisering av vindkraftverk berör i många fall mer än en kommun. Är den aktuella lokalisering mindre än 4 km från kommun- eller länsgräns ska de berörda kommunerna samt länsstyrelserna informeras om den planerade vindkraftparken. 

Det är även viktigt att redogöra för andra vindkraftsparker som finns/planeras inom 2 km från den valda platsen. Länsstyrelsen har, som vägledning, antagit en policy för närliggande vindkraftparker.

Det är viktigt att ta hänsyn till hotade arter vid etablering av vindkraft. Detta gäller särskilt fåglar och fladdermöss som är särskilt utsatta. Länsstyrelsen har därför tagit fram ett PM som bl.a. beskriver vilka områden inom länet som är särskilt utpekade samt vilken metodik som bör tillämpas.

För att uppföra en vindmätningsmast krävs att ett samråd enligt 12 kap 6 § Miljöbalken genomförs med länsstyrelsen.

Riksintresse, planfrågor mm

Länsstyrelsen arbetar även med samhällsplanering med mera som berör vindkraft