Tillsyns- och föreskriftsrådet

Tillsyns- och föreskriftsrådet är ett samråds- och samverkansorgan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken. Rådet är administrativt knutet till Naturvårdsverket.

Tillsyns- och föreskriftsrådets huvuduppgifter är att identifiera behov av samsyn och samverkan, vid behov ta initiativ till ökad samsyn och samverkan samt ansvara för att det sker ett erfarenhets- och informationsutbyte med övriga myndigheter som har ett centralt ansvar för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område. Rådet har också till uppgift att föra ett register över samtliga förordningar och föreskrifter som är utfärdade med stöd av miljöbalken samt över de allmänna råd inom miljöbalksområdet som är utfärdade av de centrala myndigheterna och de EU-förordningar och EU-direktiv som rör miljöbalksområdet med uppgifter om hur direktiven genomförs i svensk rätt.

I rådet ingår företrädare för Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Kemikalieinspektionen, Statens jordbruksverk, Generalläkaren, två företrädare för länsstyrelserna och två företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting. Länsstyrelsen representeras av Tomas Waara, Chef Miljöskyddsenheten i Uppsala län och Karin Sigvardsson, Miljöskyddsdirektör i Östergötland.

På Tillsyns- och föreskriftsrådets webbplats hittar du information om rådets arbete, bland annat dokumentation av resultaten av samråd och samverkan när det gäller tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken. På webbplatsen kan du även ta del av EU-registret som innehåller en förteckning över gällande EU-rättsakter på miljöbalkens område, vägledande domar från Miljööverdomstolen och våra fem Miljödomstolar, rapporter och trycksaker som kan vara intressanta och lite svårare att hitta eller inte finns på andra webbplatser samt länkar till webbplatser som har beröringspunkter med bland annat miljöbalken, lagstiftningen och miljötillsynen och en kalender över kommande händelser som berör tillsyn inom miljöbalken.