Seveso

Verksamheter som där stora mängder av farliga kemikalier (till exempel mycket giftiga, explosiva eller miljöfarliga) kan omfattas av den så kallade sevesolagstiftningen, det vill säga lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor med tillhörande förordning (SFS 1999:382) samt Räddningsverkets föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SRVFS 2005:2).

Det finns två kravnivåer för Sevesoanläggningar, en lägre och en högre. Den lägre kravnivån innebär att verksamheten skall anmälas till Länsstyrelsen och att ett säkerhetsledningssystem (handlingsprogram) ska finnas. Den högre kravnivån innebär att en omfattande säkerhetsrapport och en intern plan för räddningsinsatser skall tas fram. Om verksamheten omfattas av den högre kravnivån ska kommunen även upprätta en plan för räddningsinsatser samt ge information till den allmänhet som kan bli berörd av en allvarlig kemikalieolycka vid verksamheten.

Länsstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet för all tillsyn enligt Sevesolagstiftningen. I tillsynsarbetet samverkar Länsstyrelsen även med Arbetsmiljöverket i Göteborg samt med kommunernas räddningstjänster och miljökontor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har som central myndighet ett tillsynsvägledande ansvar i vilket ingår att följa upp och utvärdera Länsstyrelsens arbete inom området.