Handel med utsläppsrätter

Handel med utsläppsrätter är ett viktigt verktyg för att nå EU:s åtagande om minskade utsläpp av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet. Målet är att skapa en effektiv europeisk marknad för utsläppsrätter med minsta möjliga negativa påverkan på ekonomisk utveckling och sysselsättning inom unionen.

Naturvårdsverket är tillståndsmyndighet från 1 januari 2018. Detta innebär att samtliga ärenden som rör EU ETS och som tidigare skickats till Länsstyrelsen ska skickas till Naturvårdsverket från och med 1 jan 2018.

För mer information:

Naturvårdsverkets hemsida.

www.utslappshandel.se