Handel med utsläppsrätter

Handel med utsläppsrätter är ett viktigt verktyg för att nå EU:s åtagande om minskade utsläpp av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet. Målet är att skapa en effektiv europeisk marknad för utsläppsrätter med minsta möjliga negativa påverkan på ekonomisk utveckling och sysselsättning inom unionen.

Flera myndigheter deltar i genomförandet av EU:s handelsdirektiv. Berörda myndigheter är Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Nutek och länsstyrelserna.

Länsstyrelsen handlägger ansökan om tillstånd för utsläpp av koldioxid och beslutar om sådana tillstånd för berörda verksamheter. Länsstyrelsen handlägger även frågor om ändring av tillstånd samt tillstånd för nya verksamhetsutövare.

Enligt bestämmelser om handel med utsläppsrätter får utsläpp av koldioxid inte ske utan tillstånd om utsläppet sker från

  • förbränningsanläggning med en installerad tillförd effekt på mer än 20 megawatt eller anläggning som är ansluten till ett fjärrvärmenät med en total installerad effekt över 20 megawatt
  • mineraloljeraffinaderi
  • koksverk
  • järn- och stållindustri
  • mineralindustri (cement, kalk, glas, keramik)
  • pappers- och massaindustri

I Jönköpings län är det cirka 40 anläggningar som omfattas av lagen.

För att verksamhetsutövaren ska få tillstånd krävs bland annat att denne kan kontrollera, övervaka och rapportera utsläppen på ett tillförlitligt sätt.

De anläggningar som omfattas av handel med utsläppsrätter ska senast den 31 mars varje år rapportera sina utsläpp.  Rapporternas innehåll ska verifieras av en oberoende, ackrediterad kontrollör.
 
För ytterligare information från Naturvårdsverket och Energimyndigheten, se även www.utslappshandel.se