Våtmarker och småvatten

Forna tiders omfattande utdikningar av våtmarksområden har tillsammans med sjösänkningar för att få odlingsbar mark inneburit att arealen våtmark minskat kraftigt i södra Sverige. Men våtmarker fyller många viktiga funktioner i landskapet och därför pågår ett arbete runt om i landet med att anlägga och återskapa våtmarker såväl i jordbruksbygder som i skogsmark.

Våtmarker tillhör våra mest artrika miljöer och dessutom är ett stort antal hotade växt- och djurarter knutna till våtmarksmiljön. Våtmarker kallas även för naturens egna reningsverk på grund av sin förmåga att ta hand om och begränsa uttransporten av näringsämnen som kväve och fosfor till vattendrag, sjöar och hav. Dessutom fungerar våtmarker som utjämningsmagasin i samband med riklig nederbörd och höga vattenflöden. Våtmarker är även viktiga miljöer för faunan och anläggande av viltvatten är ett sätt att förbättra jaktmarkerna samtidigt som möjligheten till naturupplevelser förstärks.

Branteberg

Foto: Leif Thörne

Anmälan om vattenverksamhet

Anläggande av dammar och våtmarker som har ett vattenområde mindre än 5 hektar är en anmälningspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken. Innan arbetet med en våtmark påbörjas ska en anmälan om vattenverksamhet lämnas in till Länsstyrelsen. En anmälningsavgift på 1350 kronor ska betalas in till Länsstyrelsen för att anmälan ska prövas. Vid anläggande av stora våtmarker, över 5 hektar, krävs i normalfallet tillstånd från miljödomstol.  

Om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av verksamheten behövs varken anmälan eller tillstånd. Det är verksamhetsutövaren som ska visa att detta undantag kan tillämpas.  

Ladda ner eller beställ blankett för anmälan om anläggande av damm/våtmark

Stöd till våtmarker

Länsstyrelsen administrerar flera olika stöd för våtmarker och småvatten med anknytning till jordbruksmark. Ersättning för miljöinvestering kan utbetalas för anläggande eller restaurering av våtmarker och miljöersättning kan betalas ut för skötsel av våtmarker. Läs mer om stöden på sidan Stöd till våtmarker 

Manual för guidning i våtmarker [PDF 1.5 Mb]

Faktaunderlag för guidning i våtmarker [PDF 0.6 Mb]