Nationell förvaltning av miljödata

Information och data är en alltmer strategisk resurs i samhället för såväl individ som företag, organisationer och myndigheter. Nationella miljödata, det vill säga strukturerad data om miljön, av god kvalitet är viktigt bland annat för att kunna följa upp tillståndet i miljön och som underlag för att kunna bedöma vilka åtgärder som behövs för att skydda och förbättra naturmiljön. Data som samlas in används i myndighetsutövning, rapportering till bland annat regeringen och EU, miljöövervakning, uppföljning av miljömål, forskning med mera.

För att hantera Sveriges miljödata finns en mängd olika IT-stöd. IT-systemen ska stödja en verksamhet som är i ständig förändring. Nya eller förändrade lagar/förordningar ställer krav på att systemen förändras. Nya arbetsprocesser och önskemål om nya funktioner kan också vara anledning till att IT-stöden behöver förändras. Det är viktigt att ha en god och effektiv förvaltningsorganisation som kan ta hand om krav från verksamheten och omvandla dem till funktioner i IT-stöden.  

Länsstyrelsen i Jönköpings län är på flera sätt engagerad i förvaltningen av Länsstyrelsernas gemensamma IT-stöd inom miljöområdet. Förvaltningen sker i nära samverkan med centrala sektorsmyndigheter, där Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket är mest berörda. De länsstyrelsegemensamma IT-stöden är indelade i tre olika områden.

Miljöskydd

Exempel på IT-system som hanteras här är:

Natur

Exempel på IT-system som hanteras här är:

Vatten & Miljömål

Exempel på IT-system som hanteras här är

Länsstyrelsen har personal som är verksamma inom alla tre områdena. Vi arbetar bland annat med:        

  • Kravanalys/kravställning        
  • Tester       
  • Utbildning och information         ´
  • Användarsupport        
  • Kvalitetssäkring av miljödata

Sidan är uppdaterad 2017-03-24