Remiss Grön handlingsplan

Grön handlingsplan för Jönköpings län är resultatet av ett samordnat genomförande av Länsstyrelsens uppdrag att ta fram 1) regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen, 2) handlingsplan för grön infrastruktur och 3) åtgärder för att nå friluftsmålen.

Vad ingår i handlingsplanen?

Handlingsplanen består av fem olika delar.

1. Sammanfattning av handlingsplanen

2. Uppdragsbeskrivningen tar upp hur och varför handlingsplanen är framtagen, mål och syfte med den, samt vilka delar som ingår. 

3. Nulägesbeskrivningarna över bland annat värden, hot och påverkansfaktorer för olika naturtyper. Kartorna ger bland annat översiktliga inriktningar över var länets naturvärden finns.

4. Insatser och vägledning innehåller insatsområden där ytterligare insatser behövs, samt en vägledning som visar hur handlingsplanen är tänkt att användas.

5. Åtgärdsprogrammet 2018–2022 innehåller åtgärder som syftar till att nå miljömålen för djuren och växterna, grön infrastruktur och friluftsmålen.

 

Så lämnar du synpunkter

Nu finns möjligheter att komma med synpunkter på förslaget.

I missivet hittar du informationen om hur du svarar på externremissen och vilka frågor Länsstyrelsen särskilt vill ha synpunkter på.

Alla remissinstanser är mycket välkomna att kontakta Länsstyrelsen under remisstiden för att diskutera den gröna handlingsplanen.

Svar önskas senast den 9 februari 2018 med epost till Länsstyrelsen: jonkoping@lansstyrelsen.se. Ange beteckning 501-8571-2017.

Remisshandlingar

Missivet

Svarsfil

Sändlistan

Del 1. Sammanfattning

Del 2. Uppdragsbeskrivningen   

Del 3. Nulägesbeskrivningarna

Del 4. Insatser och vägledning

Del 5. Åtgärdsprogrammet