Klimat och energi

 

www.klimatradet.se

 

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, och vi arbetar med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare, vilket får stora globala konsekvenser. Människans påverkan på klimatet måste begränsas: vi behöver använda energi på ett effektivare sätt, minska utsläppen av växthusgaser och framställa mer förnybar energi. Samtidigt måste vi bland annat förbereda oss på att havsytan höjs och översvämningarna blir fler.

Klimatrådet

För att genomföra uppdraget på ett samordnat, effektivt och resultatinritakt sätt tog Länsstyrelsen våren 2011 initiativ till att bilda Klimatrådet. Klimatrådet är ett samverkansorgan för aktörer i Jönköpings län som har engagemang och påverkansmöjlighet i klimat- och energiarbetet.

Läs mer om Klimatrådets webbplats, www.klimatrådet.se

Dina förslag är värdefulla!

Har du tankar och idéer som du vill att Klimatrådet tar med sig eller på annat sätt belyser? Du kontaktar oss genom kontaktuppgifterna som finns till höger på denna sida under, Kontaktpersoner.

Vad orsakar problemen?

Klimatförändringarna beror på människans utsläpp av gaser som reflekterar tillbaka jordens värmestrålning. Dessa värmereflekterande gaser i atmosfären kallas växthusgaser. En stor del av gaserna är koldioxid som bildas vid förbränning av fossila bränslen som kol, olja, torv och naturgas. Andra växthusgaser kommer från markanvändning, djurhållning, avfallshantering, ineffektiva vedpannor och från vissa industriprocesser.

Klimat- och energistrategi

Länsstyrelsen har tillsammans med länets kommuner, myndigheter och näringsliv arbetat fram en klimat- och energistrategi som visar hur vi ska kunna bidra till att klara klimatmålen och energiomställningen.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att anpassa det svenska samhället till ett förändrat klimat. Tyngdpunkten i arbetet är att öka kunskapen om klimatförändringen och dess konsekvenser, och genom dialog stimulera till åtgärder för att förebygga framtida problem.